درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
مدیر مسئول:
دکتر سعید تقوایی
سردبیر:
سیدعبدالرزاق تفرشی حسینی
مدیر اجرایی:
زهرا رحیمی ریسه
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
زهرا رحیمی ریسه
صفحه آرا:
زهرا رحیمی ریسه
مسئول اشتراک:
زهرا ریسه رحیمی
تلفن:
021-44787917
دورنگار:
021-44787917
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، جنب پژوهشکده هواشناسی، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، ، کدپستی: 1497716365
اشتراک:
تلفن:
021-44787917
پست الکترونیک:
entesharat.rierco@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۲