درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
مدیر مسئول:
دکتر سعید تقوایی گنجه علی
سردبیر:
سید عبدالرزاق تفرشی حسینی
مدیر اجرایی:
علی فروزش مهر
مسئول اشتراک:
علی فروزش مهر
تلفن:
021-44787917
دورنگار:
021-44787917
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، جنب پژوهشکده هواشناسی، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، ، کدپستی: 1497716365
اشتراک:
تلفن:
021-44787917
پست الکترونیک:
entesharat.rierco@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۵