درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (پژوهشکده گردشگری)
مدیر مسئول:
دکتر سید علی اکبر شمسیان
سردبیر:
حمید ضرغام بروجنی
مدیر اجرایی:
سحر اقبالی
تلفن:
051-38832373
051-38764064
دورنگار:
051-38832373
051-38764064
سایت اختصاصی:
journalitor.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سه راهی علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/20
مدیر مسئول
دکتر سید علی اکبر شمسیان

دانشگاه فردوسی مشهد
Seyyed Ali Akbar Shamsian

Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
حمید ضرغام بروجنی
سردبیر دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری
رشته تخصصی: مدیریت، پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی
Hamid Zargham

Specialist: Tourism Development Planning
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر حامد بخشی
دکتر حامد بخشی
استادیار پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hamed Bakhshi
Assistant Professor, Department of Tourism, Jihad University
Specialist: Sociology
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
Del Chiappa
Del Chiappa
Associate Professor
Specialist: Marketing
دکتر محمدرحیم راهنما
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Rahim Rahnama
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor Agricultural Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
حمید ضرغام بروجنی
سردبیر دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری
رشته تخصصی: مدیریت، پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی
Hamid Zargham

Specialist: Tourism Development Planning
دکتر مژگان عظیمی هاشمی
دانشیار پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mozhgan Azimi Hashemi
Associate Professor of Tourism Research Institute
Specialist: Sociology
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
استاد جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
Matin Kuzak
Matin Kuzak
Professor
Specialist: Tourism Behavioral
مدیر اجرایی
سحر اقبالی
سحر اقبالی

Sahar Eghbali

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷