درباره نشریه
ISSN:
4382-2383
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1394
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر فرید نجفی
سردبیر:
دکتر یحیی پاسدار
معاون سردبیر:
دکتر اکبر برزگر
معاون سردبیر:
دکتر فرید نجفی
معاون سردبیر:
مقداد پیرصاحب
مدیر اجرایی:
دکتر هوشیار حسینی
تلفن:
083-38273068
038-38263048
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-health-reports-and-technology
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
سردبیر
دکتر یحیی پاسدار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: تغذیه
Yahya Pasdar
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
معاون سردبیر
دکتر اکبر برزگر
استادیار دکتری بهداشت حرفه ای ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Akbar Barzegar
Assistant Professor, Occupational Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
مقداد پیرصاحب

Meghdad Pirsaheb

اعضای تحریریه
دکتر محمد عبدلی
دکتر محمد عبدلی

دکتر علی اکبر ساری
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Akbar Sari
Associate Professor Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر حمید برادران
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بالینی
Hamid Baradaran
Professor Department of Epidemiolog
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Clinical Epidemiology
دکتر امید بیکی
استادیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی سرطان، همهگیرشناسی، علوم اعصاب بالینی
Omid Beiki
Assistant Professor
Specialist: Cancer Epidemiology, Epidemiology, Clinical Neuroscience
دکتر  دابسون
دکتر دابسون

دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر مجید حاجی فرجی
دانشیار تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم درمانی
Majid Hajifaraji
Associate Professor, Nutrition and Food Policy and Planning
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Dietetics
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دتر میکاییل نلسون
دتر میکاییل نلسون

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli
Professor, Department of Library and Information Sciences
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
دکتر یحیی پاسدار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: تغذیه
Yahya Pasdar
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر زهره رحیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Zohreh Rahimi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر جواد زرگوشی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اورولوژی
Javad Zar Gooshi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر علی اکبر زینتی زاده
دانشکده شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی آب آشامیدنی، بیوتکنولوژی زیست محیطی، فرایندهای زیست شناختی، مهندسی آلودگی هوا، تصفیه آب و هیدرولیکی
Ali Akbar Zinatizadeh
Faculty of Chemistry
Razi University
Specialist: Wastewater Engineering, Environmental Biotechnology, Biological Treatment Processes, Air pollution Engineering, Water Treatment and Hydro-power
مدیر اجرایی
دکتر هوشیار حسینی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Hooshyar Hoseini

Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental health engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵