درباره نشریه
ISSN:
2476-664X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زابل
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر نصیری
سردبیر:
دکتر خدیجه رضایی کیخایی
تلفن:
054-32239031
دورنگار:
054-32239031
سایت اختصاصی:
ijbsm.zbmu.ac.ir
نشانی:
زابل، خیابان شهید رجایی، مجتمع آموزشی علوم پزشکی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، واحد پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/13
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر نصیری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ali Akabr Nasiri
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
سردبیر
دکتر خدیجه رضایی کیخایی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Khadije Rezaie kei Khaie
Faculty of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
اعضای تحریریه
Shibani S. Mukerji
Shibani S. Mukerji

David Kabat
David Kabat

دکتر سمیه باقری
گروه آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Somayeh Bagheri
Department of Biostatistic
Zabol University of Medical Sciences
دکتر حسین شهدادی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Hossein Shahdadi
Faculty of Nursing and Midwifery
Zabol University of Medical Sciences
دکتر لیلی رضایی کیخوایی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Leili Rezaie Keikhai
Faculty of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
دکتر امین صفا
مربی گروه علوم پایه پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: ایمنی شناسی پزشکی
Amin Safa
Instructor Department of Basic Sciences, School of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Immunology
دکتر حمید واعظ
گروه میکروبشناسی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Hamid Vaez
Department of Microbiology
Zabol University of Medical Sciences
دکتر عباس پیشدادیان
گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Abbas Pish Dadian
Department of Immunology
Zabol University of Medical Sciences
دکتر خدیجه رضایی کیخایی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Khadije Rezaie kei Khaie
Faculty of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
Michelle Craig Barton
Michelle Craig Barton

دکتر نوید مدنی
دکتر نوید مدنی

Navid Madani

Kirk Tanner
Kirk Tanner

Aarti Raja
Aarti Raja

Malik Manzoor

Rana Dajani

دکتر سعید قوامی
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Saeid Ghavami
Assistant Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر اکبر قیاسی
اداره خدمات بهداشت و درمان،دانشگاه آلاباما در بیرمنگام، آمریکا.
Akbar Ghiasi
Department of Health Services Administration, University of Alabama at Birmingham, USA
دکتر مهدی افشاری

دانشگاه علوم پزشکی زابل
Mahdi Afshari

Zabol University of Medical Sciences
دکتر کاوه تبریزیان
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Kaveh Tabrizian
Faculty of Pharmacy
Zabol University of Medical Sciences
دکتر ایرج شهرامیان
مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Iraj Shahramian
Digestive Diseases Research Center
Zabol University of Medical Sciences
دکتر حکیم عزیزی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Hakim Azizi
Faculty of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶