درباره نشریه
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سعید صفری
سردبیر:
دکتر مصطفی حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدمهدی فروزانفر
تلفن:
021-22721155
دورنگار:
021-22721155
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/iranjem
نشانی:
تهران، میدان تجریش، خیابان شهرداری، بیمارستان شهدای تجریش، بخش اورژانس، ، کدپستی: 1989934148
تلفن همراه:
09391573164
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/07
مدیر مسئول
دکتر سعید صفری
استادیار مرکز تحقیقات درد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی، پزشکی اضطراری
Saeid Safari
Assistant Professor Pain Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist, emergency Medicine
سردبیر
دکتر مصطفی حسینی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mostafa Hosseini
Professor
University of Tehran
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
اعضای تحریریه
دکتر شهرام علمداری

Shahram Alam Dari

دکتر افشین امینی

Afshin Amini

دکتر علی ارحمی دولت آبادی

Ali Arhami Dolat Abadi

دکتر مصطفی علوی مقدم

Mostafa Alavi Moghaddam

دکتر علی بیداری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس و فوق تخصص روماتولوژی
Ali Bidari
Professor Department of Emergency Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine and Rheumatology Specialist
دکتر حجت درخشانفر

دکتر محمدحسین فروزانفر
دکتر محمدحسین فروزانفر

Mohammad Hossein Forouzan Far

دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا حاتم آبادی
دکتر حمیدرضا حاتم آبادی

Hamid Reza Hatam Abadi

دکتر ایرج نجفی
دکتر ایرج نجفی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iraj Najafi
Professor Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد جلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Mohammad Jalili
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Reza Kalantar Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر محمدتقی طالبیان
دکتر محمدتقی طالبیان

دکتر رضا اسکورچی
دکتر رضا اسکورچی

Reza Oskrochi

Raymond Van Holder
Raymond Van Holder

دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
ویراستارفارسی
دکتر محمود یوسفی فرد
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmoud Yousefifard
Assistant Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر سعید صفری
استادیار مرکز تحقیقات درد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی، پزشکی اضطراری
Saeid Safari
Assistant Professor Pain Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist, emergency Medicine
ویراستار انگلیسی
دکتر احمد صبوری کاشانی
دکتر احمد صبوری کاشانی

مدیر اجرایی
دکتر محمدمهدی فروزانفر
دکتر محمدمهدی فروزانفر

Mohammad Mehdi Forouzan Far

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۷