درباره نشریه
ISSN:
2345-3192
eISSN:
2345-3184
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن نمازی
سردبیر:
دکتر محمدحسن نمازی
تلفن:
021-22083106
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/ijcp
نشانی:
تهران، سعادت آباد، بیمارستان شهید مدرس، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/23
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن نمازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hasan Namazi

Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدحسن نمازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hasan Namazi

Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر عیسی خواهشی بناب
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: قلب و عروق
Isa Khaheshi Bonab
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
منوچهر حکمت
منوچهر حکمت

دکتر مجید حق جو
استاد مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Majid Hagh Joo
Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
دکتر محمد اسدپورپیران فر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت، خدمات بهداشت وارتقاء سلامت
Mohammad Asadpour Piranfar
Assistant Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health education, health services and health promotion
علی واشقانی فراهانی
علی واشقانی فراهانی

حسین نظرلو
حسین نظرلو

دکتر ابوالفتح علیزاده
دانشیار
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Abolfath Alizadeh
Associate Professor
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
سیف الله عابدی
سیف الله عابدی

فرشاد رئیسی
فرشاد رئیسی

محمدحسین پورمقدمی
محمدحسین پورمقدمی

دکتر سعید اورعی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Saeed Oraii

Iran University of Medical Sciences
دکتر محراب مرزبان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mehrab Marz Ban

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
حمیدرضا پورحسینی
حمیدرضا پورحسینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی خسروی
علی خسروی

دکتر محمود شبستری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Mahmood Shabestari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Cardiologist
دکتر محمد شناسا
دکتر محمد شناسا
استاد
Mohammad Shenasa
Professor Heart & Rhythm Medical Group, San Jose, USA
دکتر سعید علیپور پارسا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اینترونشنال کاردیولوژی
Saeed Alipoor Parsa
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Cardiology
دکتر محمدعلی اکبرزاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: قلب و عروق
Mohammad Ali Akbarzadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
ندا بهزادنیا
ندا بهزادنیا

بهنود بیگدلی
بهنود بیگدلی

مهنوش فروغی
مهنوش فروغی

دکتر محمد حاجی آقاجانی
دکتر محمد حاجی آقاجانی

محمد خانی
محمد خانی

رضا میری
رضا میری

دکتر بابک شریف کاشانی
دکتر بابک شریف کاشانی
مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات
Babak Sharif Kashani
Tobacco Prevention and Control Research Center
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۹۰