درباره نشریه
ISSN:
2345-6205
eISSN:
2588-5391
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات خاک و آب
مدیر مسئول:
دکتر هادی اسدی رحمانی
سردبیر:
دکتر حسین بشارتی
مدیر اجرایی:
مهندس فاطمه آقاجانی
مدیرداخلی:
دکتر فرهاد مشیری
ویراستار انگلیسی:
عزت الله روستازاده
تلفن:
026-36220160
سایت اختصاصی:
lmj.areo.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/10

این نشریه اولین مجله علمی- ترویجی در حوزه علوم خاک، آب و مدیریت اراضی است که توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و با هدف معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در بین جامعه علمی و ارتقای سطح دانش به صورت دو فصلنامه منتشر می گردد.

مدیر مسئول
دکتر هادی اسدی رحمانی
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب
Hadi Asadi Rahmani
Associate Professor of Soil and Water Research Institute Soil and Water Research Institute
Specialist: Soil Biology. Soil and Water Research Center
ویراستار انگلیسی
عزت الله روستازاده

Ezatollah Rousta Zadeh

سردبیر
دکتر حسین بشارتی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات آب و خاک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Hossin Besharati
Professor of Soil and Water Research Institute Water and Soil Research Institute
Specialist: Soil microbiology
اعضای تحریریه
دکتر حسین اسدی
دانشیار علوم خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Hossin Asadi
Associate Professor, Soil Science
University of Tehran
Specialist: Soil science
دکتر محمدحسن روزی طلب
استاد بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hasan Rouzitlab
Retired Professor of Agricultural Research, Education and Promotion
Specialist: خاکشناسي
دکتر محمدرضا شاه پسند
دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Reza Shah Pasand
Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر سعید سعادت
دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
Saeed Saadat
Director General of the Environment and Health Organization Food Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Soil Improvement and Sustainable Land Management
دکتر ناصر علی اصغرزاد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، بیولوژی خاک
Nasser Aliasgharzad
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Soil Biology
دکتر محمدحسین محمدی
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hossin Mohammadi
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Soil science
دکتر حسینعلی بهرامی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیک و فرسایش خاک
Hossin Ali Bahrami
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physics and soil erosion
دکتر سعید سعادت
استادیار دانشکده علوم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی
Saeed Saadat
Assistant Professor Faculty of Science
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geology
دکتر عزیز مومنی
دانشیار بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: تشکیل و طبقه بندی خاک
Aziz Momeni
Retired Associate Professor of Soil and Water Research
Specialist: Formation and classification of soil
محمدرضا بلالی
استادیار فلسفه محیط زیست
موسسه تحقیقات خاک و آب
Mohammad Reza Balali
Assistant Professor, Environmental philosophy
دکتر محمدعلی حاج عباسی
استاد دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: خاکشناسی (فیزیک خاک)
Mohammad Ali Hajabbasi
Professor, College of Agriculture, Soil Science Department
Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science (Soil Physics)
دکتر منوچهر گرجی
استاد تمام علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک، حفاظت و مدیریت خاک
Manouchehr Gorji
Full Professor, Soil Science & Engineering
University of Tehran
Specialist: Soil conservation & Management, Soil Erosion & Conservation
دکتر حسین بشارتی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات آب و خاک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Hossin Besharati
Professor of Soil and Water Research Institute Water and Soil Research Institute
Specialist: Soil microbiology
مدیر اجرایی
مهندس فاطمه آقاجانی
مدیر اجرایی بخش نشریات موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: کشاورزی، منابع طبیعی گرایش محیط زیست
Fatemeh Agha Jani
Executive Director of the Division of Publications of the Soil and Water Research Institute
Specialist: Agriculture, Natural Resources, Environmental Trends
مدیرداخلی
دکتر فرهاد مشیری
استادیار بخش تحقیقات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، موسسه تحقیقات خاک و آب
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: حاصلخیزی خاک و بیوژئوشیمی رایزوسفرو، کربن آلی خاک
Farhad Moshiri
Assistant Professor, Soil Fertility and Plant Nutrition Department, Soil and Water Research Institute (SWRI)
Specialist: Soil Fertility and Rhizosphere Biogeochemistry, Soil organic carbon
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۱