درباره نشریه
ISSN:
5909-2538
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
محمدخالد دودمان
مدیر مسئول:
محمدخالد دودمان
سردبیر:
دکتر محمدابراهیم مرجانی
مدیر اجرایی:
احمد ابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر فخرالدین حسنلویی
مدیرداخلی:
ابراهیم عثمانی
سایت اختصاصی:
www.jarsport.ir
نشانی:
پیرانشهر، بلوار ارتش، خیابان تعاون، مجتمع 240 واحدی، ، کدپستی: 5781738655
تلفن همراه:
09141685992
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/19
صاحب امتیاز
محمدخالد دودمان
محمدخالد دودمان
مدیر مسئول
محمدخالد دودمان
محمدخالد دودمان
سردبیر
دکتر محمدابراهیم مرجانی
محمدابراهیم مرجانی
هیات تحریریه
دکتر علی باقر نظریان
علی باقر نظریان
دکتر سمیه رهبری
سمیه رهبری
دکتر محمدرحیم نجف زاده
محمدرحیم نجف زاده
دکتر محمدابراهیم مرجانی
محمدابراهیم مرجانی
رضا شجیع
استادیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
Reza Shajeee
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Physical Education and Sport Sciences - Sport Management
دکتر داروین صبوری
داروین صبوری
دکتر محسن شیرعلی
محسن شیرعلی
دکتر احمدرضا عسکری
احمدرضا عسکری
دکتر رسول عابدان زاده
رسول عابدان زاده
دکتر مجید نامور
مجید نامور
دکتر محمد ویسی
محمد ویسی
دکتر کاظم مهری
کاظم مهری
دکتر فخرالدین حسنلویی
فخرالدین حسنلویی
دکتر ایمان زکوی
ایمان زکوی
دکتر ابراهیم نوروزی سیدحسینی
ابراهیم نوروزی سیدحسینی
دکتر آزاد محمدی
آزاد محمدی
ابراهیم عثمانی
ابراهیم عثمانی
دکتر عادله عظیمی لارستاقی
عادله عظیمی لارستاقی
شبنم زینالی
شبنم زینالی
ویراستارفارسی
شبنم زینالی
شبنم زینالی
ناهید رامک
ناهید رامک
ویراستار انگلیسی
کیارش ملکی
کیارش ملکی
مدیر اجرایی
احمد ابراهیمی
احمد ابراهیمی
مدیرداخلی
دکتر فخرالدین حسنلویی
فخرالدین حسنلویی
ابراهیم عثمانی
ابراهیم عثمانی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۵