درباره نشریه
ISSN:
2383-0395
eISSN:
2538-3612
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر حیدر جان علیزاده چوب بستی
سردبیر:
دکتر اکبر علیوردی نیا
مدیرداخلی:
سید محمد رستمکلایی مطلق
تلفن:
011-35302603
دورنگار:
011-35302603
سایت اختصاصی:
ssi.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، معاونت پژوهشی، دفتر دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/26
مدیر مسئول
دکتر حیدر جان علیزاده چوب بستی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی علم
Heidar Janalizadeh Choobbasti
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Science
سردبیر
دکتر اکبر علیوردی نیا
استاد جامعه شناسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی انحرافات
Akbar Aliverdinia
Professor, Sociology
University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Deviance
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا خوش فر
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جامعه شناس، جامعه شناسی سیاسی
Gholamreza Khoshfar
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Sociologist, Political Sociology
دکتر نادر رازقی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی فضای مجازی
Nader Razeghi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology of cyberspace
دکتر امامعلی شعبانی
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی
Emam Ali Shabani
Associate Professor History Group
University of Mazandaran
Specialist: history, Social history
دکتر یعقوب فروتن
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر
Yaghoob Foroutan

دکتر فاطمه جواهری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Fatemeh Javaheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Medical Sociology
دکتر احمد رضایی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ahmad Rezaei
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sociology
دکتر محمداسماعیل ریاحی
دانشیار جامعه شناسی- گروه علوم اجتماعی- دانشکده علوم انسانی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، جامعه شناسی خانواده مطالعات جنسیتی
Mohammad Esmaeil Riahi
Associate Professor, social sciences
University of Mazandaran
Specialist: Medical Sociology, sociology of family Gender studies
دکتر علیمحمد قدسی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Ali Mohammad Ghodsi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: social Sciences
دکتر مجید موحد
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Majid Movahed
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology of Religion
دکتر سید یعقوب موسوی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، جامعه شناسی
Sayyed Yaqub Mousavi
Associate Professor Social Sciences Department
University of Alzahra
Specialist: social Sciences, Sociology
دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جامعه شناسی آموزش و پرورش
Mohsen Noghanidokht Bahmani
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sociology of Education
مدیرداخلی
سید محمد رستمکلایی مطلق
کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyed Mohammad Rostamkolaee Motlagh
Expert Deputy of Research Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴