درباره نشریه
ISSN:
2345-5578
eISSN:
2538-4961
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی رضایی صوفی
سردبیر:
دکتر حمید قاسمی
مدیرداخلی:
دکتر نازنین راسخ
ویراستار انگلیسی:
دکتر فهیمه محمدحسن
سایت اختصاصی:
sportmedia.journals.pnu.ac.ir
تلفن:
021-65577662
دورنگار:
021-65577558
نشانی:
تهران، شهریار، میدان سپاه، شهرک صدف، بلوار توحید، دانشگاه پیام نور، مرکز شهریار
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/28
مدیر مسئول
دکتر مرتضی رضایی صوفی
دانشیار مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی، تربیت بدنی، بخش علوم تربیتی وروانشناسی
دانشگاه پیام نور
Morteza Rezaei Soufi
Associate Professor, Educational Sciences and Psychology
Payame Noor University
سردبیر
دکتر حمید قاسمی
دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، ارتباطات ورزشی، رسانه های ورزشی
Hamid Ghasemi
Associate Professor, Sport Management
Payame Noor University
Specialist: Sport management
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه کوپا
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
Leonardo José Mataruna-Dos-Santos

دکتر حمید قاسمی
دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، ارتباطات ورزشی، رسانه های ورزشی
Hamid Ghasemi
Associate Professor, Sport Management
Payame Noor University
Specialist: Sport management
دکتر صدیقه حیدری نژاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Sedighe Heydarinejad
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sport Management
دکتر سید امیراحمد مظفری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Seyed Amir Ahmad Mozafari
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Sport Management
دکتر مرتضی رضایی صوفی
دانشیار مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی، تربیت بدنی، بخش علوم تربیتی وروانشناسی
دانشگاه پیام نور
Morteza Rezaei Soufi
Associate Professor, Educational Sciences and Psychology
Payame Noor University
دکتر بهرام یوسفی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Bahram Yousefi
Associate Professor
Razi University
Specialist: Sport Managment
دکتر سارا کشکر
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زنان و ورزش، بازاریابی و ارتباطات ورزشی، مدیریت ورزش، فرهنگ و ورزش
Sara Keshkar
Associate Professor, Sport management
Allameh Tabataba'i University
ویراستار انگلیسی
دکتر فهیمه محمدحسن
دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت روابط بین الملل در ورزش
Fahimeh Mohammad Hassan
.Ph.D, Sportsmanagement
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations Management in Sport
مدیرداخلی
دکتر نازنین راسخ
استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Nazanin Rasekh
Assistant Professor of Sport Science Research Institute
Specialist: Sport Managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱