درباره نشریه
ISSN:
2538-2721
eISSN:
2538-3388
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا سلمان
سردبیر:
دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی
دبیر تحریریه:
دکتر بهنام نقی پور گیوی
کارشناس:
فائزه فربد
تلفن:
021-88750884
دورنگار:
021-88750884
سایت اختصاصی:
res.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/01
مدیر مسئول
دکتر زهرا سلمان

رشته تخصصی: رفتار حرکتی (کنترل و یادگیری و رشد حرکتی)
Zahra Salman

Specialist: motor behavior
سردبیر
دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی
دانشیار
دانشگاه تهران
Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi
Associate Professor
University of Tehran
دبیر تحریریه
دکتر بهنام نقی پور گیوی

اعضای تحریریه
دکتر رضا اندام
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی
Reza Andam
Associate Professor, Physical Education
Shahrood University of Technology
Specialist: Management Planning in Physical Education
دکتر محمد جوادی پور
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی و درسی)
Mohammad Javadi pour
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Sciences (Curriculum and Planning)
مهرزاد حمیدی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران
Mehrzad Hamidi
Associate Professor, physical education
University of Tehran
دکتر محمدمهدی رحمتی
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Mahdi Rahmati
Associate Professor, Department of social science
University of Guilan
Specialist: Sociology
دکتر سید نصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
دکتر سید محمد کاشف
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Seyed Mohammad Kashef
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment
دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی
استاد دانشکده تربیت وعلوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehr Ali Hemmatinezhadtouli
Professor, facoulty of physical education
University of Guilan
Specialist: Sport Management
Patrizia Zagnoli
Patrizia Zagnoli

Jim Parry

دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر سید محمدحسین رضوی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Seyyed Mohammad Hossein Razavi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر مهدی طالب پور
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
Mahdi Talebpour
Professor, Sport Management
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences)
دکتر حبیب هنری
استاد تمام مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Full Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
کارشناس
فائزه فربد

Faezeh Farbod

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۵