درباره نشریه
ISSN:
2538-2721
eISSN:
2538-3388
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا سلمان
سردبیر:
دکتر رضا اندام
مدیر اجرایی:
سمیرا غلامیان
تلفن:
021-88750884
دورنگار:
021-88750884
سایت اختصاصی:
res.ssrc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه پنجم، پلاک 3، ، کدپستی: 1587958711
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/28
مدیر مسئول
دکتر زهرا سلمان

رشته تخصصی: رفتار حرکتی (کنترل و یادگیری و رشد حرکتی)
Zahra Salman

Specialist: motor behavior
سردبیر
دکتر رضا اندام
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی
Reza Andam
Associate Professor, Physical Education
Shahrood University of Technology
Specialist: Management Planning in Physical Education
اعضای تحریریه
دکتر رضا اندام
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی
Reza Andam
Associate Professor, Physical Education
Shahrood University of Technology
Specialist: Management Planning in Physical Education
دکتر محمد جوادی پور
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی و درسی)
Mohammad Javadi pour
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Educational Sciences (Curriculum and Planning)
مهرزاد حمیدی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران
Mehrzad Hamidi
Associate Professor, physical education
University of Tehran
دکتر محمدمهدی رحمتی
دانشیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Mahdi Rahmati
Associate Professor, Department of social science
University of Guilan
Specialist: Sociology
دکتر سید نصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
دکتر سید محمد کاشف
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Seyed Mohammad Kashef
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment
دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی
استاد دانشکده تربیت وعلوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehr Ali Hemmatinezhadtouli
Professor, facoulty of physical education
University of Guilan
Specialist: Sport Management
Patrizia Zagnoli
Patrizia Zagnoli

Jim Parry

دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر سید محمدحسین رضوی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Seyyed Mohammad Hossein Razavi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر مهدی طالب پور
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
Mahdi Talebpour
Professor, Sport Management
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences)
دکتر حبیب هنری
استاد تمام مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Full Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
مدیر اجرایی
سمیرا غلامیان

Samira Gholamian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۵