درباره نشریه
ISSN:
2538-3094
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر احمد تاج آبادی پور
سردبیر:
دکتر سید حسین میردهقان
مدیر اجرایی:
نجمه پاکدامن
مدیرداخلی:
دکتر احمد شاکر اردکانی
با همکاری:
پژوهشکده پسته کشور
تلفن:
034-31312004
034-31312471
دورنگار:
034-31312004
034-31312471
سایت اختصاصی:
pistachio.vru.ac.ir
نشانی:
رفسنجان، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
518
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/26
مدیر مسئول
دکتر احمد تاج آبادی پور
دانشیار علوم و مهندسی خاک
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Ahmad Tajabadi Pour
Associate Professor, soil science
Vali Asr University
Specialist: Soil Chemisrty and Fertility
سردبیر
دکتر سید حسین میردهقان
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Seyed Hosein Mirdehghan
Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences, Postharvest Physiology
اعضای تحریریه
حمزه ایزدی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Hamzeh Izadi
Full Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture
Vali Asr University
دکتر غلامحسین داوری نژاد
استاد گروه باغبانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Gholam Hossein Davarynejad
Professor Department of Horticulture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر احمد تاج آبادی پور
دانشیار علوم و مهندسی خاک
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Ahmad Tajabadi Pour
Associate Professor, soil science
Vali Asr University
Specialist: Soil Chemisrty and Fertility
دکتر مجید راحمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Majid Rahemi
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر سید حسین میردهقان
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Seyed Hosein Mirdehghan
Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences, Postharvest Physiology
دکتر حمیدرضا کریمی
دانشیار
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hamid Reza Karimi
Associate Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر بهرام بانی نسب
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Bahram Baninasab
Associate Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر بهمن پناهی
دانشیار موسسه تحقیقات پسته کشور
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Bahman Panahi
Associate Pro. Iran Pistachio Research Center.
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر احمد شاکر اردکانی
دانشیار صنایع غذایی
پژوهشکده پسته کشور
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Ahmad Shakerardekani
Associate Professor, postharvest
Pistachio Research center
Specialist: Food industry
دکتر علی اکبر حسینی پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: گیاهپزشکی، پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی
Ali Akbar Hosseini Pour
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant pathogens prokaryotes
مدیر اجرایی
نجمه پاکدامن
استادیار پژوهشکده پسته
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Najmeh Pakdaman
Assistant professor
Specialist: Plant Physiology
مدیرداخلی
دکتر احمد شاکر اردکانی
دانشیار صنایع غذایی
پژوهشکده پسته کشور
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Ahmad Shakerardekani
Associate Professor, postharvest
Pistachio Research center
Specialist: Food industry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۲