درباره نشریه
ISSN:
2538-3094
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر سید حسین میردهقان
سردبیر:
دکتر احمد تاج آبادی پور
مدیر اجرایی:
نجمه پاکدامن
مدیرداخلی:
دکتر فاطمه ناظوری
کارشناس:
دکتر احمد شاکر اردکانی
با همکاری:
پژوهشکده پسته کشور
تلفن:
034-31312004
034-31312471
دورنگار:
034-31312004
034-31312471
سایت اختصاصی:
pistachio.vru.ac.ir
نشانی:
رفسنجان، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دانشکده کشاورزی
صندوق پستی:
518
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/09
مدیر مسئول
دکتر سید حسین میردهقان
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Seyed Hosein Mirdehghan
Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences, Postharvest Physiology
سردبیر
دکتر احمد تاج آبادی پور
دانشیار علوم و مهندسی خاک
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Ahmad Tajabadi Pour
Associate Professor, soil science
Vali Asr University
Specialist: Soil Chemisrty and Fertility
اعضای تحریریه
دکتر احمد تاج آبادی پور
دانشیار علوم و مهندسی خاک
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: شیمی و حاصلخیزی خاک
Ahmad Tajabadi Pour
Associate Professor, soil science
Vali Asr University
Specialist: Soil Chemisrty and Fertility
دکتر مجید راحمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Majid Rahemi
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر سید حسین میردهقان
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Seyed Hosein Mirdehghan
Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences, Postharvest Physiology
دکتر حمیدرضا کریمی
دانشیار
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Hamid Reza Karimi
Associate Professor
Vali Asr University
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر بهرام بانی نسب
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Bahram Baninasab
Associate Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر بهمن پناهی
دانشیار موسسه تحقیقات پسته کشور
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Bahman Panahi
Associate Pro. Iran Pistachio Research Center.
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر احمد شاکر اردکانی
معاون پژوهشی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Ahmad Shakerardekani
Assistant Professor
Specialist: Food industry
دکتر علی اکبر حسینی پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: گیاهپزشکی، پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی
Ali Akbar Hosseini Pour
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant pathogens prokaryotes
دکتر امان الله جوانشاه
استادیار
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Amanollah Javanshah
Assistant Professor
Specialist: Horticultural Sciences
مدیر اجرایی
نجمه پاکدامن
استادیار پژوهشکده پسته
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Najmeh Pakdaman
Assistant professor
Specialist: Plant Physiology
مدیرداخلی
دکتر فاطمه ناظوری
استادیار
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Fatemeh Nazoori
Assistant Professor
Specialist: Horticultural Sciences
کارشناس
دکتر احمد شاکر اردکانی
معاون پژوهشی
رشته تخصصی: صنایع غذایی
Ahmad Shakerardekani
Assistant Professor
Specialist: Food industry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۱