درباره نشریه
ISSN:
2383-1936
eISSN:
2476-3926
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر علی آرمندنژاد
سردبیر:
دکتر محمدعلی دهقان
تلفن:
034-31312260
سایت اختصاصی:
wala.vru.ac.ir
نشانی:
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/15
مدیر مسئول
دکتر علی آرمندنژاد
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Ali Armandnejad
Professor
Vali Asr University
Specialist: Linear Algebra
سردبیر
دکتر محمدعلی دهقان
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: قاب های آنالیز عملکردی
Mohammad Ali Dehghan
professor
Vali Asr University
Specialist: Functional Analysis Frames, Wavelets
اعضای تحریریه
دکتر فرشید عبدالهی
استاد
دانشگاه شیراز
Farshid Abdollahi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Wavelets-Linear Algebra
دکتر حمیدرضا افشین
دانشیار
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Hamid Reza Afshin
Associate Professor
Vali Asr University
Specialist: Linear Algebra
دکتر علی اکبر عارفی جمال

دانشگاه حکیم سبزواری
Ali Akbar Arefijamal

Hakim Sabzevari University
Specialist: Harmonic and Wavelet Analysis
دکتر عطاءالله عسکری همت
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Ataollah Askari Hemat
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Wavelets
Anna Greenbau
professor University of Washington
Specialist: Linear Algebra
Frank G.Hall
Georgia State University
Specialist: Linear Algebra
دکتر رجبعلی کامیابی گل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضیات و آمار
Rajab Ali Kamyabigol
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Mathematics and Statistics
دکتر حسین محبی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hossein Mohebi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Linear Algebra
دکتر فاطمه پنجه علی بیک
دانشیار
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Fatemeh Panjeh Alibeik
Associate Professor
Vali Asr University
Specialist: Applied Linear Algebra
دکتر مهدی رجبعلی پور
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mehdi Rajabalipour
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Linear Algebra
دکتر اصغر رحیمی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: نظریه اپراتور، تحلیل عملکردی، نظریه قاب
Asghar Rahimi
Professor Department of Mathematics
University of Maragheh
Specialist: Functional Analysis, Frame Theory, Operator Theory
S.M Rum
professor Hamburg University of Technology
Specialist: Linear Algebra
دکتر عباس سالمی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جبر خطی ، نظریه عملگر
Abbas Salemi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Linear Algebra, Operator Theory
دکتر علی تقوی جلودار
استاد ریاضی
دانشگاه مازندران
Ali Taghavi Jelodar
Professor, Mathematics
University of Mazandaran
Specialist: Linear Algebra and Matrix Theory
دکتر علی توکلی
استاد
دانشگاه مازندران
Ali Tavakoli
professor
University of Mazandaran
Specialist: Applied Mathematics
دکتر بامدادرضا یاحقی
دانشیار
دانشگاه گلستان
Bamdad Reza Yahaghi
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Linear Algebra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳