درباره نشریه
ISSN:
2383-1936
eISSN:
2476-3926
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مدیر مسئول:
دکتر علی آرمندنژاد
سردبیر:
دکتر محمدعلی دهقان
تلفن:
034-31312260
سایت اختصاصی:
wala.vru.ac.ir
نشانی:
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/06
مدیر مسئول
دکتر علی آرمندنژاد
استاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Ali Armandnejad
Professor, Vali Asr University
سردبیر
دکتر محمدعلی دهقان
رشته تخصصی: قاب های آنالیز عملکردی
Mohammad Ali Dehghan
Specialist: Functional Analysis Frames
هیات تحریریه
دکتر فرشید عبدالهی
استاد دانشگاه شیراز
Farshid Abdollahi
Professor, University of Shirazu
دکتر حمیدرضا افشین
Hamid Reza Afshin
دکتر علی اکبر عارفی جمال
Ali Akbar Arefijamal
دکتر عطاءالله عسکری همت
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Ataollah Askari Hemat
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Anna Greenbau
Frank G.hall
Specialist: Linear Algebra
دکتر رجبعلی کامیابی گل
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضیات و آمار
Rajab Ali Kamyabigol
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Mathematics and Statistics
دکتر حسین محبی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hossein Mohebi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر فاطمه پنجه علی بیک
Fatemeh Panjeh Alibeik
دکتر مهدی رجبعلی پور
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mehdi Rajabalipour
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر اصغر رحیمی
استاد گروه ریاضیات دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: تحلیل عملکردی، نظریه قاب، نظریه اپراتور
Asghar Rahimi
Professor, Department of Mathematics, University of Maragheh
Specialist: Functional Analysis, Frame Theory, Operator Theory
S.M Rum
دکتر عباس سالمی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: جبر خطی ، نظریه عملگر
Abbas Salemi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Linear Algebra, Operator Theory
دکتر محمد صال مصلحیان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی
Mohammad Sal Moslehian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Functional analysis, Operator theory, Algebra
دکتر علی تقوی جلودار
Ali Taghavi Jelodar
دکتر علی توکلی
Ali Tavakoli
دکتر بامدادرضا یاحقی
Bamdad Reza Yahaghi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۷