درباره نشریه
ISSN:
7280-2423
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
سردبیر:
دکتر سامان حسین خانی
مدیر اجرایی:
دکتر عادله دیوسالار
مدیرداخلی:
دکتر عادله دیوسالار
تلفن:
021-82884407
021-88848940
سایت اختصاصی:
www.bmmj.org
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
سردبیر
دکتر سامان حسین خانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر هدایت الله قورچیان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسگرهای زیستی و بیوالکتروشیمی
Hedayatollah Ghourchian

University of Tehran
Specialist: Biosensors & Bioelectrochemistry
دکتر مهران حبیبی رضایی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehran Habibi Rezaei

University of Tehran
Specialist: Biochemistry
دکتر غلامحسین حکیم الهی
استاد
رشته تخصصی: شیمی دارویی، شیمی بیومولکولی و ارگانیک
Gholam Hossein Hakimelahi
Professor
Specialist: Pharmaceutical Chemistry, Biomolecular and Organic Chemistry
دکتر خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor Faculty of Biological Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیکی-شیمی
Ali Akbar Moosavi Movahedi

University of Tehran
Specialist: Biophysical-chemistry
دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Full Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
دکتر مهدی صادقی
دانشیار انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Bioinformatics
دکتر مجید صادقی زاده
استاد دانشکده علوم زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی از یوکاریوت ها، زیست شناسی مولکولی
Majid Sadeghizadeh
Professor Faculty of Biological Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology of Eukaryotes, Molecular biology
دکتر حیدر تاجمیر ریاحی

رشته تخصصی: شیمی بیولوژیکی معدنی
Heidar Tajmir Riahi

Specialist: Bio-inorganic Chemistry
دکتر محمد جوان
استاد فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی، پزشکی سلولی و مولکولی
Mohammad Javan
Professor, Physiology
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology, Cell & Molecular Medicine
مدیر اجرایی
دکتر عادله دیوسالار

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ر
Adeleh Divsalar

Kharazmi University
Specialist: Biophysics
مدیرداخلی
دکتر عادله دیوسالار

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ر
Adeleh Divsalar

Kharazmi University
Specialist: Biophysics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶