درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
سردبیر:
دکتر سامان حسین خانی
مدیر اجرایی:
دکتر عادله دیوسالار
مدیرداخلی:
دکتر عادله دیوسالار
تلفن:
021-82884407
021-88848940
سایت اختصاصی:
www.bmmj.org
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/10
سردبیر
سامان حسین خانی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
هیات تحریریه
هدایت الله قورچیان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسگرهای زیستی و بیوالکتروشیمی
Hedayatollah Ghourchian
University of Tehran
Specialist: Biosensors & Bioelectrochemistry
مهران حبیبی رضایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehran Habibi Rezaei
University of Tehran
Specialist: Biochemistry
غلامحسین حکیم الهی
استاد
رشته تخصصی: شیمی دارویی، شیمی بیومولکولی و ارگانیک
Gholam Hossein Hakimelahi
Professor,
Specialist: Pharmaceutical Chemistry, Biomolecular and Organic Chemistry
خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor, Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
علی اکبر موسوی موحدی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیکی-شیمی
Ali Akbar Moosavi Movahedi
University of Tehran
Specialist: Biophysical-chemistry
علی اکبر صبوری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک
Ali Akbar Saboury
Professor, University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic
مهدی صادقی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor,
Specialist: Bioinformatics
مجید صادقی زاده
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی از یوکاریوت ها، زیست شناسی مولکولی
Majid Sadeghizadeh
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology of Eukaryotes, Molecular biology
حیدر تاجمیر ریاحی
رشته تخصصی: شیمی بیولوژیکی معدنی
Heidar Tajmir Riahi
Specialist: Bio-inorganic Chemistry
محمد جوان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی، پزشکی سلولی و مولکولی
Mohammad Javan
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology, Cell & Molecular Medicine
مدیر اجرایی
عادله دیوسالار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ر
Adeleh Divsalar
Kharazmi University
Specialist: Biophysics
مدیرداخلی
عادله دیوسالار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ر
Adeleh Divsalar
Kharazmi University
Specialist: Biophysics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۷