درباره نشریه
ISSN:
2476-3209
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه جمالی
سردبیر:
دکتر یحیی طالبیان
سایت اختصاصی:
prl.journals.pnu.ac.ir
تلفن همراه:
09194486135
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/19
مدیر مسئول
دکتر فاطمه جمالی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Jamali
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر یحیی طالبیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه جمالی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Jamali
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود بشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سجاد آیدنلو
استاد واحد ارومیه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Aydenloo
Associate Professor Urmia unit
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهیار علوی مقدم
دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehyar Alavi Moghaddam
Associate Professor, Persian Language & Literature
Hakim Sabzevari University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصطفی گرجی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Professor, Persian literature
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه معین الدینی
دانشیار مرکز کرمان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Moeenoddini
Associate Professor Kerman Center
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
سید علی میرزایی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Mirzaii
Associate Professor
Payame Noor University
دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹