درباره نشریه
ISSN:
2476-4027
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
انتشارات فنی ایران
مدیر مسئول:
آرش قلمی فرد
سردبیر:
مرتضی تفرشی
تلفن:
021-88505055 ، داخلی: 1600
دورنگار:
021-88505055 ، داخلی: 1600
سایت اختصاصی:
www.jahan-sabz.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، شماره 24، انتشارات فنی ایران، طبقه ششم، ، کدپستی: 1587736511
تاریخ به‌روزآوری: 1396/01/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵