درباره نشریه
ISSN:
2228-5938
eISSN:
2322-1321
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر هاشم نیکومرام
سردبیر:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
مدیر اجرایی:
مریم کاویان
تلفن:
021-44869667
سایت اختصاصی:
jma.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان پونک، انتهای اتوبان اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/27
مدیر مسئول
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
سردبیر
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
اعضای تحریریه
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Gholam Reza EslamiBidgoli
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management
دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohamad Ebrahim Mohammadpour zarandi
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
احمد یعقوب نژاد

Ahmad Yaghoobnezhad

دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
دکتر سعید عسگری
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت مالی-حسابداری
Saeed Asgari
Assistant Professor
Specialist: Financial-Accounting Management
مدیر اجرایی
مریم کاویان
کارشناسی ارشد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Maryam kaviyan
Masters Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۹