درباره نشریه
ISSN:
2228-5938
eISSN:
2322-1321
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر هاشم نیکومرام
سردبیر:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
مدیرداخلی:
کاظم عبدی برزگر
تلفن:
021-44869667
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jma
نشانی:
تهران، میدان پونک، انتهای اتوبان اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/14
مدیر مسئول
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
سردبیر
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
اعضای تحریریه
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Gholam Reza EslamiBidgoli
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر عباس طلوعی اشلقی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abbas Toloie Eshlaghy
Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: management, Industrial Management
دکتر احمد یعقوب نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Yaghoobnezhad
Associate Professor
دکتر ایرج نوروش
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Iraj Norvesh
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting, Auditing, Financial
دکتر سعید عسگری
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت مالی-حسابداری
Saeed Asgari
Assistant Professor
Specialist: Financial-Accounting Management
مدیرداخلی
کاظم عبدی برزگر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۷