درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی، هنری مفتاح کرامت
مدیر مسئول:
سید جواد راثی ورعی
سردبیر:
سید جواد راثی ورعی
مدیر اجرایی:
سید محمد امام
تلفن:
025-37836534
دورنگار:
025-37836534
سایت اختصاصی:
mags.keramat.info
نشانی:
قم، صفائیه، کوچه 15، بعد از چهار راه، پلاک 11
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/06
مدیر مسئول
سید جواد راثی ورعی
دانشیار حقوق و فقه اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه سیاسی، فقه و اصول
Seyyed Javad Varai
Associate Professor, Hoqhooqh
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Political Jurisprudence, Jurisprudence and Principles
سردبیر
سید جواد راثی ورعی
دانشیار حقوق و فقه اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه سیاسی، فقه و اصول
Seyyed Javad Varai
Associate Professor, Hoqhooqh
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Political Jurisprudence, Jurisprudence and Principles
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد ارسطا
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق؛ فقه
Mohammad Javad Arasta
Professor Farabi Campus
University of Tehran
مهدی پورحسین

دکتر سیف الله صرامی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فقه، اصول، فلسفه اسلامی و تفسیر
Seyfollah Sarrami
Associate Professor of Research Institute of Islamic Science and Culture
Specialist: Jurisprudence, Principles, Islamic Philosophy and Commentary
ابراهیم عبدی پورفرد
گروه حقوق خصوصی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Abdipour Fard

University of Qom
Specialist: Private law
حجت الاسلام سید علی علوی قزوینی
دانشیار حقوق خصوصی، پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Ali Alavi Ghazvini
Associate Professor, Private law
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر ابوالقاسم علیدوست
دانشیار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Aboolghasem Alidost
Associate Professor
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر کاظم قاضی زاده
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
Kazem Ghazizadeh
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
دکتر جلال الدین قیاسی
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه قم
Jalalodin Ghiasy
Associate Professor, criminal law and criminology
University of Qom
دکتر رضا مختاری
مدیر موسسه کتابشناسی شیعه
رشته تخصصی: فقه و اصول؛ کتابشناسی
Reza Mokhtari
Director of the Institute of Shia Bibliography
Specialist: Jurisprudence and principles; bibliography
دکتر مهدی مهریزی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mahdi Mehrizi
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
سید جواد راثی ورعی
دانشیار حقوق و فقه اجتماعی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه سیاسی، فقه و اصول
Seyyed Javad Varai
Associate Professor, Hoqhooqh
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Political Jurisprudence, Jurisprudence and Principles
مدیر اجرایی
سید محمد امام
سید محمد امام

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۷