درباره نشریه
ISSN:
2383-0379
eISSN:
2383-272X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر فرزانه حیدرپور
سردبیر:
دکتر رضوان حجازی
مدیرداخلی:
دکتر امیررضا کیقبادی
تلفن:
021-77637058
سایت اختصاصی:
faar.iauctb.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/27
مدیر مسئول
فرزانه حیدرپور
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Farzaneh Heydarpour
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Financial Management
سردبیر
رضوان حجازی
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: حسابداری
Rezvan Hejazi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Accounting
هیات تحریریه
محمدحسین ستایش
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Hossein Setayesh
Professor, University of Shirazu
Specialist: Accounting
اسفندیار ملکیان
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حسابداری
Esfandiar Malekian
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Accounting
زهرا پورزمانی
استاد واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Pourzamani
Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Accounting
حسین اعتمادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مشاغل حسابداری
Hossein Etemadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Accounting jobs
بیتا مشایخی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Bita Mashayekhi
Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Management Accounting, Corporate Governance, Internal Auditing, Earnings Quality
شهریار نصابیان
دانشیار واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Shahriar Nessabian
Firoozkooh unit,
احمد یعقوب نژاد
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Ahmad Yaghoubnejad
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Financial Management
مدیرداخلی
امیررضا کیقبادی
استادیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت
Amir Reza Keighobadi
Assistant Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: مديريت