درباره نشریه
ISSN:
2588-4379
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی مالی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
سردبیر:
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
تلفن:
021-44050657
سایت اختصاصی:
ijfma.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار آیت الله کاشانی، ساختمان گلزار، پلاک 160، واحد 21
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/17
مدیر مسئول
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
سردبیر
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
اعضای تحریریه
Giorgio Consigli
Bergamo University, Italy
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Faerhad Hosseinzadeh Lotfi
Professor, Department of Mathematics
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
دکتر سحر سپاسی
دانشیار حسابداری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد
Sahar Sepasi
Associate Professor, Accounting
Tarbiat Modares University
Specialist: Management and Economic
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
Siti Zaleha Binti Abdul Rasid
Associate Professor University Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia
Specialist: Accounting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۹