درباره نشریه
ISSN:
2476-4248
eISSN:
2476-3705
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
سردبیر:
دکتر شعله امیری
مدیر اجرایی:
دکتر منصوره قضاوی
سایت اختصاصی:
ppls.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30
مدیر مسئول
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
سردبیر
دکتر شعله امیری
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Shole Amiri
Professor, University of Isfahan
Specialist: Psychology
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Assistant Professor, Department of Higher Education and Research,
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر جواد اژه ای
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Psychologist
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سیدمحمدرضا تقوی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی
Seyyed Mohammmad Reza Taghavi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Advice, Psychology
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor, Research Institute of Hawzah and University, Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر محمدرضا عابدی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره شغلی
Mohammad Reza Abedi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Career advice
دکتر حمیدرضا عریضی سامانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Hamid Reza Orayzi Samani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Industrial Psychology
دکتر باقر غباری بناب
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، کودکان استثنایی، فلسفه علوم تربیتی
Bagher Ghobari Bonab
Professor, University of Tehran
Specialist: Psychology, exceptional Children, Philosophy of Educational Sciences
دکتر محمدباقر کجباف
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Bagher Kajbaf
Professor, University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر مهرداد کلانتری
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Mehrdad Kalantari
Professor, University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر حسین مولوی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Molavi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد nori@miau.ac.ir دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor, University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
مدیر اجرایی
دکتر منصوره قضاوی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mansoureh Ghazavi
University of Isfahan
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹