درباره نشریه
ISSN:
2476-4248
eISSN:
2476-3705
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
سردبیر:
دکتر شعله امیری
مدیر اجرایی:
دکتر منصوره قضاوی
سایت اختصاصی:
ppls.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/08
مدیر مسئول
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
سردبیر
دکتر شعله امیری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Shole Amiri
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مسعود آذربایجانی
استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Full Professor, Psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید محمدرضا تقوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی
Seyyed Mohammmad Reza Taghavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Advice, Psychology
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor Research Institute of Hawzah and University
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
شهریار شهیدی
استاد علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor, Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
دکتر محمدرضا عابدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره شغلی
Mohammad Reza Abedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Career advice
دکتر حمیدرضا عریضی سامانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Hamid Reza Orayzi Samani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial Psychology
دکتر باقر غباری بناب

Bagher Ghobari Bonab

دکتر محمدباقر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Bagher Kajbaf
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر مهرداد کلانتری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Mehrdad Kalantari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر حسین مولوی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Molavi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
دکتر منیژه دانش پور

Manijeh Daneshpour

Maryam Ziae

دکتر حسین کاویانی
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Kaviani
full Profesor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر شعله امیری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Shole Amiri
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
دکتر منصوره قضاوی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mansoureh Ghazavi

University of Isfahan
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۴