درباره نشریه
ISSN:
2476-6291
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر امیر افسر
سردبیر:
دکتر عادل آذر
مدیرداخلی:
دکتر مصطفی مطلبی
تلفن:
021-81401027
سایت اختصاصی:
journal.saim.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/07
مدیر مسئول
دکتر امیر افسر
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Amir Afsar
Assistant Professor, Faculty of Economy & Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
سردبیر
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
هیات تحریریه
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
دکتر لعیا الفت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر علی رجب زاده قطرمی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)
Ali Rajabzadeh Ghatarmi
Associate Professor, Faculty of Economy & Management, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management (Production and Operations)
دکتر اسدالله کردنائیج
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor,
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Seyyed Heydar Mirfakhreddini
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Industrial Management
دکتر سعید صفری
دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Saeed Safary
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Industrial Management
دکتر علیرضا موتمنی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ali Reza Motameni
Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر آمنه خدیور
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ameneh khadivar
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Systems Management
مدیرداخلی
دکتر مصطفی مطلبی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی- گرایش مدیریت سیستم ها
Mostafa Motallebi
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management - System Management Tendency
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸