درباره نشریه
ISSN:
2476-6291
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر امیر افسر
سردبیر:
دکتر عادل آذر
مدیر اجرایی:
معین خزاعی
تلفن:
021-81401027
سایت اختصاصی:
journal.saim.ir
نشانی:
تهران، جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دفتر انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران ، کدپستی: 141556311
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/23
مدیر مسئول
دکتر امیر افسر
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Amir Afsar
Assistant Professor Faculty of Economy & Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
سردبیر
دکتر عادل آذر
استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
Adel Azar
Professor, Industerial Management, Faculty of Mangement and Economics
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر منصور مومنی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Mansoor Momeni
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر محمدجعفر تارخ
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Mohammad Jafar Tarokh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

Abdolhamid Safaei Ghadikolaei

Jafar Rezaei

Mehdi Toloo
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
Adel Hatamimarbini

مسعود شکری خیادانی

علی محمدی

دکتر عادل آذر
استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
Adel Azar
Professor, Industerial Management, Faculty of Mangement and Economics
Tarbiat Modares University
دکتر لعیا الفت
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laya Olfat
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر علی رجب زاده قطرمی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)
Ali Rajabzadeh Ghatarmi
Associate Professor Faculty of Economy & Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management (Production and Operations)
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر سید حیدر میرفخرالدینی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Seyyed Heydar Mirfakhreddini
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Industrial Management
دکتر علیرضا موتمنی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ali Reza Motameni
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
مدیر اجرایی
معین خزاعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۳