درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سیده شیده لالمی
مدیر مسئول:
سیده شیده لالمی
سردبیر:
سیده شیده لالمی
مدیر اجرایی:
مطهره خردمندان
ویراستار فارسی:
زهرا خانیانی
روابط عمومی:
مطهره خردمندان
تلفن:
021-88004648
سایت اختصاصی:
www.zananozendegi.com
نشانی:
تهران، کردستان، خیابان بیست و هفتم، خیابان اول، خیابان بیست و هشتم، پلاک 20
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88004647
تلفن همراه:
09123906648
تاریخ به‌روزآوری: 1395/11/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۹