درباره نشریه
ISSN:
1735-4188
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
مدیر مسئول:
دکتر محمد جعفری
سردبیر:
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
مدیرداخلی:
یاسر سلیمانی
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان، خیابان شهید عضدی (آبان)جنوبی، کوچه هورزاد، ساختمان شماره6، طبقه3 ، کدپستی: 1598633611
تلفن:
021-88906808
سایت اختصاصی:
es.tesrc.ac.ir
دورنگار:
021-88918611
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/02
مدیر مسئول
دکتر محمد جعفری
دکتر محمد جعفری

سردبیر
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
دکتر فرهاد رهبر
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد خرد، اقتصاد کشاورزی
Farhad Rahbar
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Microeconomics, Agricultural Economics
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر فرشاد مومنی
استاد پژوهشکده مطالعات اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
Farshad Momeni
Professor Institute for Economic Studies
University of Alzahra
Specialist: Development Economics and Planning
دکتر محمدهادی زاهدی وفا
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hadi Zahedivafa
Assistant Professor
Specialist: Economy
مدیرداخلی
یاسر سلیمانی
یاسر سلیمانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۹