درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر عبدالحسین فخاری
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین فخاری
سردبیر:
مهدی هادیان
سردبیر:
دکتر مهدی حبیبی
مدیرداخلی:
مسعود منفرد
ویراستار فارسی:
محمدعلی معصومی
تلفن:
021-22898425
سایت اختصاصی:
www.bahairesearch.org
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر، کوچه 12، پلاک 13 ، واحد 1
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۱