درباره نشریه
ISSN:
2476-6631
eISSN:
2476-6151
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل مشکینی
سردبیر:
دکتر اصغر نظریان
مدیر اجرایی:
محمد ویسیان
مدیرداخلی:
محمد ویسیان
ویراستار انگلیسی:
دکتر پریسا بیکی
کارشناس:
دکتر زهرا تردست
سایت اختصاصی:
www.jscity.ir
نشانی:
تهران، خیابان آل احمد، کوچه پروانه، پلاک 2، طبقه یک، واحد 2
تلفن همراه:
09397099799
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/21
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل مشکینی

رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Meshkini

سردبیر
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توریسیم
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning, Territorial Planning, Tourism Planning
دکتر سیمین تولایی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حسین حاتمی نژاد
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
Hossein Hataminejad
Associate Professor, Department of Geography
University of Tehran
مجتبی رفیعیان
استاد رشته برنامه ریزی شهری - گروه شهرسازی- دانشکده هنر ومعماری
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba Rafieian
Professor, Department of urban and regional planning
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
دکتر مسعود صفایی پور
استاد تمام
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Massoud Safaeepour

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر صدیقه لطفی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Sedigheh Lotfi
Professor, Geography and Urban Planning
University of Mazandaran
Specialist: Urban Plannig
دکتر ابوالفضل مشکینی

رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Meshkini

دکتر علی موحد
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، ، گردشگری شهری
Ali Movahed
Associate Professor, Geographic scientific
Kharazmi University
Specialist: urban geography, urban tourism
دکتر جعفر میرکتولی
دانشیار
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی شهری
Jafar Mirkatouli
Associate Professor
Golestan University
Specialist: Geography - Urban Planning
دکتر حمیدرضا وارثی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hamidraze Varesi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار انگلیسی
دکتر پریسا بیکی

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
parisa beiki

Specialist: Geography and Urban Planning
کارشناس
دکتر زهرا تردست

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Zahra Tardast

Specialist: Geography and Urban Planning
مدیر اجرایی
محمد ویسیان
دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Waysian
MSc Graduated, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیرداخلی
محمد ویسیان
دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Waysian
MSc Graduated, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۷