درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر فیروز فاضلی
سردبیر:
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
مدیرداخلی:
فرزانه آقاپور
ویراستار فارسی:
دکتر علی نصرتی سیاهمزگی
ویراستار انگلیسی:
شادی داوری
کارشناس:
حمیده شجری
تلفن:
013-33690590
دورنگار:
013-33690590
سایت اختصاصی:
zaban.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، بزرگراه خلیج فارس، (کیلومتر 5 جاده رشت - تهران) ، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی:
3988-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/27
مدیر مسئول
دکتر فیروز فاضلی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
firooz fazeli
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: language and persian litrature
سردبیر
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moharram Kishe Khaleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
منصور شعبانی

پارسا یعقوبی جنبه سرایی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Parsa Yaghobi Janbehsoraei
Associate Professor
University of Kurdistan
Ludwig Paul

گارنیک آساطوریان

Garnik Asatrian

دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات تطبیقی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Department
English Department, University of Guilan, Rasht, Iran
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
دکتر عباس خائفی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
abbas khaefi
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Culture and ancient languages
دکتر مریم دانای طوس
دانشیار زبان شناسی همگانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی عمومی، روان شناسی زبان - زبان شناسی آموزشی -
Maryam Danay Tous
Associate Professor, English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: General linguistics, English language, psycholinguistics - educational linguistics
دکتر محمد راسخ مهند
استاد زبانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Mohammad Rasekh Mahand
Professor, linguistics
Bu-Ali Sina University
Specialist: General Linguistics
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moharram Kishe Khaleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسن رضایی باغ بیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Hasan Rezaei bagh Bidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Culture and ancient languages
دکتر علی اشرف صادقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor
University of Tehran
Specialist: General Linguistics
دکتر فیروز فاضلی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
firooz fazeli
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: language and persian litrature
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
دکتر مجتبی منشی زاده
دانشیار گروه زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Mojtaba Mobshi Zadeh
Associate Professor Department of Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
ویراستار فارسی
دکتر علی نصرتی سیاهمزگی
ویراستار فنی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Nosrati Siah Mazgi

University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
شادی داوری
پژوهشگر و مدرس دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shadi Davari
Researcher, Medical Imaging
Tehran University of Medical Sciences
مدیرداخلی
فرزانه آقاپور
استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات کودک و نوجوان
Farzaneh Aghapour
Assistant Professor, Persian Language and Literature Department, Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: Children and Young Adult Literature
کارشناس
حمیده شجری

دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hamideh Shajari

University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴