درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا نیکویی
سردبیر:
دکتر احمد رضی
مدیرداخلی:
دکتر معصومه غیوری
ویراستار فارسی:
دکتر محمدکاظم یوسف پور
ویراستار فارسی:
دکتر معصومه غیوری
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرزاد بوبانی
کارشناس:
حمیده شجری
تلفن:
013-33690590
دورنگار:
013-33690590
سایت اختصاصی:
naqd.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، بزرگراه خلیج فارس، (کیلومتر 5 جاده رشت- تهران) ، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی:
3988-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/21
مدیر مسئول
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر احمد رضی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Razi
Professor, Persian Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر بهزاد برکت
دانشیار ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، English Literature
Behzad Barekat
Associate Professor, English Literature, English Department, Faculty of Humanities, University of Guilan
University of Guilan
Specialist: Comparative Literature, English Literature
دکتر مریم حسینی
استاد تمام دانشکده ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Full Professor, Depatement of Literature, Persian language and literature faculty
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نسرین رحیمیه
استاد دانشگاه کالیفرنیا
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Nasrin Rahimieh

Specialist: Comparative Literature
دکتر احمد رضی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Razi
Professor, Persian Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moharram Kishe Khaleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فرزان سجودی
دانشیار دانشکده ی هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، زبان شناسی، نشانه شناسی
Farzan Sojoodi
Associate Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Linguistics, semiotics
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian language and literature
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر محمدکاظم یوسف پور
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Kazem Yoosef Pour
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر معصومه غیوری
استادیار رشته زبان و ادبییات فارسی،گروه ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Masoumeh Ghayouri
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر فرزاد بوبانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Farzad Boobani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: English Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر معصومه غیوری
استادیار رشته زبان و ادبییات فارسی،گروه ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Masoumeh Ghayouri
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
حمیده شجری

دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hamideh Shajari

University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۴