درباره نشریه
ISSN:
2345-3966
eISSN:
2538-5429
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر بهروز حیدری
سردبیر:
دکتر نادر شعبانی پور دهبنه
تلفن:
013-33333647
013-33343630-5 ، داخلی: 405
دورنگار:
013-33333647
013-33343630-5 ، داخلی: 405
سایت اختصاصی:
japb.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/29

مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان با هدف ایجاد نشریه ای که به صورت اختصاصی به جنبه های فیزیولوژیکی و بیوتکنولوژیکی آبزیان می پردازد، مقلات پژوهشی را در زمینه های فیزیولوژی جانوران آبزی (فیزیولوژی تولیدمثل، گوارش، اعصاب و غدد درون ریز ، گردش خون، تنفس سلولی، هورمون ها، هیستوفیزیولوژی، اکوفیزیولوژی، فیزیولوژی استرس، ، سیستم دفعی، سیستم ایمنی، تنظیم اسمزی، الکتروفیزیولوژی و سایر مباحث فیزیولوژیک جانوران  آبزی)، فیزیولوژی گیاهان آبزی (جذب و انتقال مواد در گیاهان، متابولیسم گیاهی، تغذیه معدنی گیاهان، مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی، مکانیسم جذب یونها، فرایندهای رشد و نمو ، تولید مثل، فیزیولوژی تنش، فیزیولوژی همزیستی و سایر مباحث فیزیولوژیک گیاهان آبزی) و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی (مطالعه سلولهای بنیادی،کشت بافت و سلول جانوران و گیاهان آبزی، مهندسی ژنتیک، پزشکی دریا، محصولات زیستی دریا و سوختهای زیستی، هیستوشیمی، سیتوشیمی، زیست شیمی دریا، ایمونوهیستوشیمی و سایر مباحث زیست فناوری مربوط به جانوران و گیاهان آبزی) منتشر می کند.

مدیر مسئول
دکتر بهروز حیدری
دکتر بهروز حیدری
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوران دریایی
Behrooz Heidari
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Biology of marine animals
سردبیر
دکتر نادر شعبانی پور دهبنه
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جانورشناسی
Nader Shabani Pour
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Zoology
هیات تحریریه
دکتر ریحانه سریری
دکتر ریحانه سریری
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Reyhaneh Sariri
Professor, University of Guilan
دکتر مسعود ستاری
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ماهی شناسی، بهداشت و بیماریهای ماهی، بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Ichthyology, aquatic animal health and disease prevention, Health and Aquatic Diseases
دکتر منصور افشارمحمدیان
دکتر منصور افشارمحمدیان
دانشیار afshar@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mansour Afsharmohammadian
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Plant ecophysiology
دکتر احمد سواری
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
دکتر محمود بهمنی
استاد
رشته تخصصی: اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان
Mahmoud Bahmani
Professor,
Specialist: Animal and vegetative comparison
دکتر محمد پورکاظمی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Pourkazemi
Professor,
Specialist: Molecular genetics
دکتر صمد زارع
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Samad Zare
Professor, University of Urmia
Specialist: animal physiology
دکتر فرهاد مشایخی
استاد دانشکده علوم دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناس
Farhad Mashyekhi
Professor, Faculty of Sciences, University of Guilan
Specialist: Cellular and developmental biology, Biologist
دکتر زیور صالحی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Zivar Salehi
Professor, University of Guilan
Specialist: Molecular genetics
دکتر علی اصغر خانی پور
دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: تکنولوژی صید
Ali Asghar Khanipour
Associate Professor, Ministry of Agriculture Jihad,
Specialist: Hunting technology
دکتر مریم فلاحی
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران
رشته تخصصی: پلانکتون شناسی
Maryam Fallahi
Associate Professor, Iranian Fisheries Research Institute,
Specialist: Planktonology
ویراستارفارسی
نیلوفر حقی
نیلوفر حقی
Niloofar Haghghi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶