درباره نشریه
ISSN:
2345-3966
eISSN:
2538-5429
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر بهروز حیدری
سردبیر:
دکتر نادر شعبانی پور دهبنه
ویراستار فارسی:
نیلوفر حقی
تلفن:
013-33333647
013-33343630-5 ، داخلی: 405
دورنگار:
013-33333647
013-33343630-5 ، داخلی: 405
سایت اختصاصی:
japb.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/19

مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان با هدف ایجاد نشریه ای که به صورت اختصاصی به جنبه های فیزیولوژیکی و بیوتکنولوژیکی آبزیان می پردازد، مقلات پژوهشی را در زمینه های فیزیولوژی جانوران آبزی (فیزیولوژی تولیدمثل، گوارش، اعصاب و غدد درون ریز ، گردش خون، تنفس سلولی، هورمون ها، هیستوفیزیولوژی، اکوفیزیولوژی، فیزیولوژی استرس، ، سیستم دفعی، سیستم ایمنی، تنظیم اسمزی، الکتروفیزیولوژی و سایر مباحث فیزیولوژیک جانوران  آبزی)، فیزیولوژی گیاهان آبزی (جذب و انتقال مواد در گیاهان، متابولیسم گیاهی، تغذیه معدنی گیاهان، مکانیسم عمل هورمونهای گیاهی، مکانیسم جذب یونها، فرایندهای رشد و نمو ، تولید مثل، فیزیولوژی تنش، فیزیولوژی همزیستی و سایر مباحث فیزیولوژیک گیاهان آبزی) و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی (مطالعه سلولهای بنیادی،کشت بافت و سلول جانوران و گیاهان آبزی، مهندسی ژنتیک، پزشکی دریا، محصولات زیستی دریا و سوختهای زیستی، هیستوشیمی، سیتوشیمی، زیست شیمی دریا، ایمونوهیستوشیمی و سایر مباحث زیست فناوری مربوط به جانوران و گیاهان آبزی) منتشر می کند.

مدیر مسئول
دکتر بهروز حیدری
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی جانوران دریایی
Behrooz Heidari
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Biology of marine animals
سردبیر
دکتر نادر شعبانی پور دهبنه
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جانورشناسی
Nader Shabani Pour
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Zoology
اعضای تحریریه
دکتر ریحانه سریری
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Reyhaneh Sariri
Professor
University of Guilan
دکتر مسعود ستاری
استاد شیلات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Masoud Sattari
Professor, Fisheries
University of Guilan
Specialist: Aquatics Health and Diseases
دکتر منصور افشارمحمدیان
دانشیار زیست گیاهی، زیست شناسی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mansour Afshar Mohammadian
Associate Professor, Biology
University of Guilan
Specialist: Plant ecophysiology
دکتر احمد سواری
استاد
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
دکتر محمود بهمنی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اندوکراینولوژی مقایسه ای آبزیان
Mahmoud Bahmani
Professor Biotechnology and Medicinal Plants Research Center
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Animal and vegetative comparison
محمد پورکاظمی
استاد تمام رییس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
Mohammad Pourkazemi
Full Professor, Director of International Sturgeon Research Institute
دکتر صمد زارع
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Samad Zare
Professor
University of Urmia
Specialist: animal physiology
دکتر فرهاد مشایخی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و تکوینی، زیست شناس
Farhad Mashyekhi
Professor Faculty of Sciences
University of Guilan
Specialist: Cellular and developmental biology, Biologist
دکتر زیور صالحی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Zivar Salehi
Professor
University of Guilan
Specialist: Molecular genetics
دکتر علی اصغر خانی پور
دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: تکنولوژی صید
Ali Asghar Khanipour
Associate Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Hunting technology
دکتر مریم فلاحی
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران
رشته تخصصی: پلانکتون شناسی
Maryam Fallahi
Associate Professor, Iranian Fisheries Research Institute
Specialist: Planktonology
ویراستار فارسی
نیلوفر حقی
نیلوفر حقی

Niloofar Haghghi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱