درباره نشریه
ISSN:
2476-7417
eISSN:
2476-7425
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر حسن مظفری خسروی
سردبیر:
دکتر حسن مظفری خسروی
مدیر اجرایی:
الهام کریمی نظری
ویراستار انگلیسی:
حمیده بهروییان
تلفن:
035-38209143
دورنگار:
035-38209143
سایت اختصاصی:
jnfs.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، ، کدپستی: 8916188638
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/17
مدیر مسئول
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
سردبیر
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه اکرمی مهاجری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fatemeh Akrami Mohajeri
School of Public Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ماندانا اعرابی

Mandana Arabi
The Sackler Institute for Nutrition Science, New York Academy of Sciences, New York, USA.
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت سلامت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر احمدرضا درستی مطلق
دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Reza Dorosti Motlagh
School of Nutritional Sciences and Dietetics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن افتخاری
استاد علوم تغذیه - تغذیه بالینی - تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Hassan Eftekhari
Professor, Clinical Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدرضا اسلامی
واحد یزد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
mohammad reza Eslami
Yazd Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهدیه حسین زاده
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahdieh Hossein Zadeh
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علیرضا جهان میهن

Ali Reza Jahan Mihan
Department of Nutrition and Dietetics, University of North Florida,USA.
دکتر مجید کاراندیش
مرکز تحقیقات دیابت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Majid Karandish
Diabetes Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سید علی کشاورز
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Ali Keshavarz
professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا مهدوی
دکتر رضا مهدوی

دکتر مسعود میرزایی

Masoud Mirzaei

دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر آزاده نجارزاده
استاد تمام مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Full Professor, Nutrition and Food Security Research Cneter
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر جلال صادقی زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Jalal Sadeghi Zadeh
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمد صفریان
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Safarian
School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر امین صالحی ابرقویی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amin Salehi Abar gouei
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر منصور شهرکی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: تغذیه
Mansour Shahraki
Associate Professor School of Medicine
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر رویا شرافت کاظم زاده

Roya Sherafat Kazem Zadeh
Schneider Institutes for Health Policy the Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University, USA
دکتر فرزاد شیدفر
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه
Farzad Shidfar
Associate Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدرضا وفا
استاد گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع پ ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: علوم تغذیه
Mohammad Reza Vafa
Professor, Nutritional Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: nutrition science
دکتر سید علی یاسینی اردکانی
واحد یزد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Ali Yasini Ardakani
Yazd Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر جواد زواررضا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Javad Zavar Reza
Associate Professor School of Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
ابراهیم فلاحی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
رشته تخصصی: تغذیه، رژیم درمانی
Ebrahim Falahi

Specialist: Nutrition , Diet Therapy
ویراستار انگلیسی
حمیده بهروییان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hamideh Beh Rooeian
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
الهام کریمی نظری

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Elham Karimi Nazari
Nutrition and Food security Research Cente
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴