درباره نشریه
ISSN:
2476-7417
eISSN:
2476-7425
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر حسن مظفری خسروی
سردبیر:
دکتر حسن مظفری خسروی
مدیر اجرایی:
الهام کریمی نظری
تلفن:
035-38209143
دورنگار:
035-38209143
سایت اختصاصی:
jnfs.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، ، کدپستی: 8916188638
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/24
مدیر مسئول
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozafari Khosravi
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
سردبیر
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozafari Khosravi
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
هیات تحریریه
دکتر فاطمه اکرمی مهاجری
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Fatemeh Akrami Mohajeri
School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ماندانا اعرابی
Mandana Arabi
The Sackler Institute for Nutrition Science, New York Academy of Sciences, New York, USA.,
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر احمدرضا درستی مطلق
دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Reza Dorosti Motlagh
School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن افتخاری
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammd Hasan Eftekhari
Professor, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدرضا اسلامی
واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
mohammad reza Eslami
Yazd Branch, Central Office, Islamic Azad University
دکتر مهدیه حسین زاده
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahdieh Hossein Zadeh
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علیرضا جهان میهن
Ali Reza Jahan Mihan
Department of Nutrition and Dietetics, University of North Florida,USA.,
دکتر مجید کاراندیش
مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Majid Kar Andish
Diabetes Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سیدعلی کشاورز
دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Ali Keshavarz
School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا مهدوی
دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Reza Mahdavi
School of Nutrition and Food Sciences, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowati Sharifabad
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozafari Khosravi
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر آزاده نجارزاده
دانشیار مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Associate Professor, Nutrition and Food security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر جلال صادقی زاده
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Jalal Sadeghi Zadeh
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمد صفریان
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohammad Safarian
School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر امین صالحی ابرقویی
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amin Salehi Abar gouei
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر منصور شهرکی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: تغذیه
Mansour Shahraki
Associate Professor, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر رویا شرافت کاظم زاده
Roya Sherafat Kazem Zadeh
Schneider Institutes for Health Policy the Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University, USA,
دکتر فرزاد شیدفر
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه
Farzad Shidfar
Associate Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدرضا وفا
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: علوم تغذیه
Mohammad Reza Vafa
Associate Professor, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: nutrition science
دکتر سیدعلی یاسینی اردکانی
واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyed Ali Yasini Ardakani
Yazd Branch, Central Office, Islamic Azad University
دکتر جواد زواررضا
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Javad Zavar Reza
Associate Professor, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم فلاحی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ebrahim Fallahi
School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
حمیده بهروییان
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hamideh Beh Rooeian
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
الهام کریمی نظری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Elham Karimi Nazari
Nutrition and Food security Research Cente, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶