درباره نشریه
ISSN:
2476-7379
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر محمود بانی
مدیر مسئول:
دکتر محمود بانی
سردبیر:
دکتر رمضانعلی رویایی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/27
صاحب امتیاز
دکتر محمود بانی
دکتر محمود بانی

مدیر مسئول
دکتر محمود بانی
دکتر محمود بانی

سردبیر
دکتر رمضانعلی رویایی

اعضای تحریریه
دکتر هادی سعیدی
استادیار گروه حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
Hadi Saeidi
Assistant Professor, Accounting
Shirvan Branch, Islamic Azad University
صدیقه طوطیان اصفهانی
صدیقه طوطیان اصفهانی

رویا دارابی
رویا دارابی

محمدرضا عسگری
محمدرضا عسگری

ابراهیم نوروزبیگی
ابراهیم نوروزبیگی

دکتر مهدی علی نژاد
دکتر مهدی علی نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۱