درباره نشریه
ISSN:
2345-6493
eISSN:
2345-6507
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عبداللهی
سردبیر:
دکتر محمدرضا پوریای ولی
مدیر اجرایی:
رابعه سادات موسوی فرد
تلفن:
031-37934125
سایت اختصاصی:
math-sci.iranjournals.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/04
مدیر مسئول
دکتر علیرضا عبداللهی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi
University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
سردبیر
دکتر محمدرضا پوریای ولی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آنالیز روی خمینه ها
Mohammad Reza Pouryaye Vali
Professor, University of Isfahan
Specialist: Analysis on mortars
هیات تحریریه
دکتر مسعود آرین نژاد
دانشیار دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: جبر ناجابه جایی، ترکیبیات
Masoud Ariannejad
Associate Professor, University of Zanjan
Specialist: Algebraic algebra, combinatorics
دکتر جواد اسداللهی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جبرجابجایی، کوهمولوژی و همولوژی
Javad Asadollahi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Transposition, climatology and homology
دکتر مجید اسدی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نظریه توزیع، متغیرهای تصادفی مرتب، نظریه اطلاع، نظریه اطمینان پذیری
Majid Asadi
Professor, Department of Statistics, University of Isfahan
Specialist: Distribution theory, Regular random variables, Information theory, Reliability theory
دکتر سعید اعظم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روش های ترکیبی جبری در نظریه دروغ
Saeid Azam
University of Isfahan
Specialist: Algebraic combinatorial methods in Lie theory
دکتر علی ایرانمنش
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh
Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
دکتر حمید پزشک
استاد گروه آمار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار ریاضی، آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها
Hamid Pezashk
Professor, Department of Statistics, University of Tehran
Specialist: Statistics, Bayesian statistics, random processes and their application
دکتر مسعود پورمهدیان
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: منطق ریاضی
Masoud PourMehdian
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mathematical logic
دکتر علیرضا جمالی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: نظریه گروه ها
Ali Reza Jamali
Professor, Kharazmi University
Specialist: Group Theory
دکتر محمدرضا درفشه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نمودارهای کاملا منظم. ط - طراحی با گروه مشخصی از اتومبیل سازی؛ کدهای دودویی به دست آمده از طرح ها
Mohammad Reza Darafsheh
Professor, University of Tehran
Specialist: Strongly regular graphs; t-Designs with a given group of automorphism; Binary codes obtained from designs
دکتر بیژن دواز
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی
Bijan Davvaz
Professor, University of Yazd
Specialist: The above theory of algebraic structures and logical algebra
دکتر رسول رکنی زاده
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیک نظری
Rasoul Roknizadeh
Professor, University of Isfahan
Specialist: theoretical physics
دکتر محمد صال مصلحیان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی
Mohammad Sal Moslehian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Functional analysis, Operator theory, Algebra
دکتر علیرضا عبداللهی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نمودارهای کیلی؛ طیف نمودارهای کایلی. نمودارهای انتگرال کایلی؛ نمودار غیر رفت و آمد مربوط به یک گروه یا یک حلقه. اتومبیل سازی نمودارها
Ali Reza Abdollahi
University of Isfahan
Specialist: Cayley graphs; Spectra of Cayley graphs; Integral Cayley graphs; Non-commuting graph associated to a group or a ring; Automorphisms of graphs
دکتر مجید فخار
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آنالیز تابعی غیر خطی
Majid Fakhar
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Nonlinear Functional Analysis
دکتر امیدعلی کرم زاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حلقه های ناجابه جایی
Omid Ali Karamzadeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Wrinkled rings somewhere
دکتر صغری نوبختیان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کنترل بهینه و بهینه سازی
Soghra Nobakhtian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Optimization control and optimization
مدیر اجرایی
رابعه سادات موسوی فرد
رشته تخصصی: آمار
Rabeeh Sadat Moosavifard
Specialist: statistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۴