درباره نشریه
ISSN:
2345-5128
eISSN:
2345-511X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر احمد نزاکتی رضازاده
سردبیر:
دکتر ابراهیم هاشمی
مدیر اجرایی:
مهندس علی مسکریان
سایت اختصاصی:
jas.shahroodut.ac.ir
نشانی:
شاهرود، میدان 7 تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریه، ، کدپستی: 3619995161
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/30
مدیر مسئول
دکتر احمد نزاکتی رضازاده
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه صنعتی شاهرود
Ahmad Nezakati Reza Zadeh
Associate Professor Department of Mathematics
Shahrood University of Technology
سردبیر
دکتر ابراهیم هاشمی
استاد گروه ریاضی
دانشگاه صنعتی شاهرود
Ebrahim Hashemi
Professor Department of Mathematics
Shahrood University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر بهروز مشایخی فرد
استاد دانشکده ریاضی
رشته تخصصی: ریاضیات محض
Behrooz Mashayekhy Fard
Professor Faculty of Mathematics
Specialist: Pure Mathematics
دکتر اکبر هاشمی برزآبادی
دانشیار
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: بهینه سازی و کنترل بهینه
Akbar Hashemi Borz Abadi
Associate Professor
University of Damghan
Specialist: Optimization and Optimal Control
دکتر علی غفاری
استاد گروه ریاضی
دانشگاه سمنان
Ali Ghaffari
Professor Department of Mathematics
Semnan University
دکتر محمدرضا ودادی
دانشیار
رشته تخصصی: ریاضیات
Mohammad Reza Vedadi
Associate Professor
Specialist: Mathematics
دکتر بامدادرضا یاحقی

Bamdad Reza Yahaghi

دکتر علی اکبر استاجی
دانشیار
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ریاضیات و علوم کامپیوتر
Ali Akbar Estaji
Associate Professor
Hakim Sabzevari University
Specialist: Mathematics and Computer Sciences
دکتر احمد نزاکتی رضازاده
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه صنعتی شاهرود
Ahmad Nezakati Reza Zadeh
Associate Professor Department of Mathematics
Shahrood University of Technology
دکتر نادر جعفری راد
دانشیار
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: ریاضیات
Nader Jafari Rad
Associate Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Mathematics
مدیر اجرایی
مهندس علی مسکریان

دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Ali Meskaryan

Shahrood University of Technology
Specialist: Electronics Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸