درباره نشریه
ISSN:
2423-6926
eISSN:
2423-6918
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری)
مدیر مسئول:
دکتر کرامت الله زیاری
سردبیر:
دکتر احمد پوراحمد
دبیر تحریریه:
دکتر سید عباس رجایی
مدیر اجرایی:
دکتر طاها ربانی
مدیرداخلی:
محمد ویسیان
سایت اختصاصی:
jut.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، ساختمان شماره 1، طبقه دوم، اتاق 206، دفتر قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری
تلفن همراه:
09397099799
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/01
مدیر مسئول
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دبیر تحریریه
دکتر سید عباس رجایی
استادیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyyed Abbas Rajae
Assistant Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر مهدی قرخلو
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mehdi Gharakh Lou
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر فضیله دادورخانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Dadvarkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر ابوالفضل مشکینی

رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Meshkini

دکتر براتعلی خاکپور
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Barat Ali Khak Pour
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حسین حاتمی نژاد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hossein Hataminejad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سیمین تولایی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر غلامرضا کاظمیان
دانشیار مدیریت شهری، گروه مدیریت دولتی و شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری
Gholamreza Kazemian
Associate Professor, Urban management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Urban Planning, Urban planning & Management
دکتر کمال امیدوار
استاد جغرافیا
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor, Geography
University of Yazd
Specialist: Climatology
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر مهران مقصودی
دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor, Department of Physical geography, Faculty of Geography, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
مدیر اجرایی
دکتر طاها ربانی

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Taha Rabbani

Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیرداخلی
محمد ویسیان
دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Waysian
MSc Graduated, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۲