درباره نشریه
ISSN:
2423-6926
eISSN:
2423-6918
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری)
مدیر مسئول:
دکتر کرامت الله زیاری
سردبیر:
دکتر احمد پوراحمد
دبیر تحریریه:
دکتر سید عباس رجایی
مدیر اجرایی:
دکتر طاها ربانی
مدیرداخلی:
محمد ویسیان
سایت اختصاصی:
jut.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، ساختمان شماره 1، طبقه دوم، اتاق 206، دفتر قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری
تلفن همراه:
09397099799
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر کرامت الله زیاری
استاد تمام برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی وبرنامه ریزی، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah Ziari
Full Professor, Urban Planning, Department of Geography and Planning , faculty of Geography,
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
سردبیر
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دبیر تحریریه
دکتر سید عباس رجایی
استادیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Seyyed Abbas Rajae
Assistant Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر مهدی قرخلو
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mehdi Gharakh Lou
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر فضیله دادورخانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Dadvarkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر ابوالفضل مشکینی

رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Meshkini

دکتر براتعلی خاکپور
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی مشهد
Baratali Khakpour
Associate Professor, Geography and urban planning
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسین حاتمی نژاد
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
Hossein Hataminejad
Associate Professor, Department of Geography
University of Tehran
دکتر سیمین تولایی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر غلامرضا کاظمیان
دانشیار مدیریت شهری، گروه مدیریت دولتی و شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری
Gholamreza Kazemian
Associate Professor, Urban management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Urban Planning, Urban planning & Management
دکتر کمال امیدوار
استاد جغرافیا
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Kamal Omidvar
Professor, Geography
University of Yazd
Specialist: Climatology
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر مهران مقصودی
دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor, Department of Physical geography, Faculty of Geography, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
مدیر اجرایی
دکتر طاها ربانی

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Taha Rabbani

Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیرداخلی
محمد ویسیان
دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Waysian
MSc Graduated, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۶