درباره نشریه
ISSN:
2423-4982
eISSN:
2423-7442
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مدیر مسئول:
محمد اکوان
سردبیر:
دکتر مهدی نجفی افرا
مدیر اجرایی:
دکتر نادر قلیزاده
مدیرداخلی:
دکتر عزیزالله افشار کرمانی
تلفن:
021-33788932
دورنگار:
021-33788932
سایت اختصاصی:
aadab.ctb.iau.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/11
مدیر مسئول
محمد اکوان
دانشیار رشته فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohammad Akvan
Associate Professor, philosophy
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: philosophy
سردبیر
دکتر مهدی نجفی افرا
استاد فلسفه ، گروه فلسفه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، ابن سینا ملاصدرا ، فلسفه تطبیقی
Mehdi Najafiafra
Professor, philosophy
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic philosophy, comparative philosophy, Avicenna and Mulla Sadra
اعضای تحریریه
دکتر موسی اکرمی
استاد فلسفه، گروه فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Musa Akrami
Professor, Philosophy of Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر جلال پیکانی
دانشیار گروه فلسفه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Jalal Peykani
Associate Professor, Department of Philosophy
Payame Noor University
Specialist: comtemporary Philosophy
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر صمد دیلمقانی موحد
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Samad Dilmaghani Movahed
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر سید صدرالدین طاهری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyyed Sadreddin Taheri
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر عزیزالله افشار کرمانی
دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Azizollah Afshar Kermani
Associate Professor, Islamic Philosophy and Theology
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
محمد اکوان
دانشیار رشته فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mohammad Akvan
Associate Professor, philosophy
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: philosophy
دکتر اعلا تورانی
دانشیار الهیات، فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ala Tourani
Associate Professor, department of teleology
University of Alzahra
Specialist: Philosophy
دکتر انشاالله رحمتی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه
Insha Allah Rahmati
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Philosophy
دکتر مرتضی شجاری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، عرفان نظری
Morteza Shajari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Islamic philosophy
دکتر سید مصطفی شهرآیینی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Mostafa Sharaeeni
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Philosophy
دکتر موسی ملایری
دانشیار گروه فلسفه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فلسغه ، کلام اسلامی
Moosa Malayeri
Associate Professor, Department of Philosophy
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر مهدی نجفی افرا
استاد فلسفه ، گروه فلسفه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، ابن سینا ملاصدرا ، فلسفه تطبیقی
Mehdi Najafiafra
Professor, philosophy
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic philosophy, comparative philosophy, Avicenna and Mulla Sadra
مدیر اجرایی
دکتر نادر قلیزاده
دکتر نادر قلیزاده
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Nader Gholizadeh
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Technology
مدیرداخلی
دکتر عزیزالله افشار کرمانی
دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Azizollah Afshar Kermani
Associate Professor, Islamic Philosophy and Theology
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶