درباره نشریه
ISSN:
2008-8590
eISSN:
2645-3738
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
دکتر احمد محسنی
سردبیر:
دکتر حمید مرعشی
مدیرداخلی:
محترم السادات مازادی
تلفن:
021-88347417
021-36602289
دورنگار:
021-88347417
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ttlt
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/05
مدیر مسئول
دکتر احمد محسنی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Ahmad Mohseni
Associate Professor, English Language Department
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL- Langauge Teaching/Learning- Action research- Teacher Education
سردبیر
دکتر حمید مرعشی
دانشیار زبانهای خارجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Hamid Marashi
Associate Professor, English Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
حسین وثوقی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hossein Vosoughi
Faculty of Foreign Languages,
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TEFL-Applied Linguistics-Translation studies.
دکتر عبدالله برادران

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Abdollah Baradaran

Central Office, Islamic Azad University
Jack C Richards
Professor Languages and cultures education, Language Teacher Education, Methodology in Language Teaching, Curriculum Design and Materials Development
دکتر اسماعیل فقیه
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Esmail Faghih
Professor
University of Alzahra
Specialist: teaching English
دکتر پرویز بیرجندی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
دکتر محمدحسین کشاورز
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hossein Keshavarz
Professor
Kharazmi University
Specialist: Applied linguistics
دکتر فرزانه فرحزاد
استاد تمام مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Full Professor, English Translation Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
Bronwyn Reynolds
Course Coordinator for BEd (Early Childhood) and Senior Lecturer - Early Childhood Education University of Tasmania (UTAS), Australia
Specialist: Early Childhood Education, Educational Leadership, Literacy Skills
دکتر علیرضا عامری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Alireza Ameri

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TEFL-English Translation Studies, Lexicography
دکتر پرویز مفتون
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: طراحی دوره ی زبان، متدولوژی آموزش زبان
Parviz Maftoon
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: SLA, Language Teaching Methodology, Language Syllabus Design
دکتر سید محمد علوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor
University of Tehran
Specialist: teaching English
مدیرداخلی
محترم السادات مازادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۸