درباره نشریه
ISSN:
2476-4922
eISSN:
2538-1911
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده سرطان پستان)
مدیر مسئول:
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
سردبیر:
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
مدیر اجرایی:
دکتر رضوان اسمعیلی
تلفن:
021-88791120
نشانی:
تهران، میدان ونک، ابتدای گاندی جنوبی، پلاک 146
صندوق پستی:
64311-15179
سایت اختصاصی:
mcijournal.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/28
مدیر مسئول
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
سردبیر
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا نصیری ونکی

Mohammadreza Nasiriavanaki

دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر فرین کمانگر
دانشیار
رشته تخصصی: آنالیز بهداشت عمومی
Farin Kamangar
Associate Professor
Specialist: Public Health Analysis
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
T.B.H. Geijtenbeek

Specialist: Experimental Immunology
دکتر مصطفی حسن
انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
رشته تخصصی: پزشکی آزمایشگاهی
Mustafa Hassan

Specialist: Laboratory Medicine
دکتر پروین مهدی پور
گروه ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parvin Mehdipour
Depatment of Medical Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Hans F. A. Vasen

Specialist: Gastroenterology
دکتر احمد کاویانی
استاد Department of Surgery
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی سرطان، جراحی پستان
Ahmad Kaviani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: breast and cancer surgery
دکتر فیروز درودی

رشته تخصصی: سم زدایی
Firouz Darroudi

Specialist: Toxicogenetics
دکتر مهدی صادقی
دانشیار انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Bioinformatics
دکتر بهرام گلیایی

دانشگاه تهران
Bahram Goliaei

University of Tehran
دکتر بهنام صادقی
استاد انستیتو کارولینسکا، استکهلم، سوئد
Behnam Sadeghi
professor
Specialist: Laboratory Medicine
دکتر شهپر حقیقت
دانشیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shahpar Haghighat
Associate Professor
Alberto Costa

دکتر اعظم السادات موسوی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Azamsadat Mousavi

University of Tehran
Specialist: Gyncology and Obstetrics
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر منوچهر عابدی ولوگردی
انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
Manuchehr Abedi Valugerdi

Specialist: Experimental Cancer Medicine
دکتر حمید مباشری

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی و بیوفیزیک
Hamid Mobasheri

University of Tehran
Specialist: Biochemistry and Biophysics
دکتر موسی گردانه

رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mossa Gardaneh

Specialist: Molecular Genetics
دکتر علی مسعودی نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی، زیست شناسی سیستم در پزشکی
Ali Masoudinejad
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Bioinformatics and Biological System, Systems Biology in Medicine
مدیر اجرایی
دکتر رضوان اسمعیلی
مرکز تحقیقات سرطان پستان
Rezvan Esmaeili
Breast Cancer Research Center
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۳