درباره نشریه
ISSN:
2251- 9564
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مدیر مسئول:
دکتر غفار پوربختیار
سردبیر:
علاءالدین آذری
مدیرداخلی:
عبدالعزیز موحد
سایت اختصاصی:
hii.shoushtar.iau.ir
نشانی:
شوشتر، فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر ، کدپستی: 64516147
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/29
مدیر مسئول
دکتر غفار پوربختیار
استادیار تاریخ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعد از اسلام
Ghaffar Pourbakhtiar
Assistant Professor, History
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
Specialist: History of Iran
سردبیر
علاءالدین آذری
علاءالدین آذری

اعضای تحریریه
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
فریدون الله یاری

دکتر جهانبخش ثواقب
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Jahan Bakhsh Savagheb
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: History of Islamic Iran
محسن رحمتی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Mohsen Rahmati
Professor, departmwnt of History
University of Lorestan
Specialist: History of Iran
دکتر علی بحرانی پور
دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران
Ali Bahranipour
Associate Professor, Department of HistoryHumanities faculty
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Economic and Social History of Iran
دکتر سهیلا ترابی فارسانی
دانشیار گروه تاریخ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد،ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رشته تخصصی: تاریخ
Soheila Torabi Farsani
Associate Professor, history department
Najafabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: history
مدیرداخلی
عبدالعزیز موحد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳