درباره نشریه
ISSN:
2645-3843
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جواد ساسانی
مدیر مسئول:
جواد ساسانی
سردبیر:
دکتر آناهیتا سیفی
مدیر اجرایی:
بابک سیفی آتشگاه
نشانی:
اردبیل، میدان شریعتی، خیابان آیت الله خامنه ای، پلاک 45، طبقه دوم، واحد چهارم. کدپستی: 5613635516
سایت اختصاصی:
www.aeclrjournal.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
صاحب امتیاز
جواد ساسانی
مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Sasani
University lecturer,
Specialist: Private Law
مدیر مسئول
جواد ساسانی
مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Sasani
University lecturer,
Specialist: Private Law
سردبیر
آناهیتا سیفی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Anahita Seifi
Academic member, Allameh Tabataba'i University
Specialist: International law
هیات تحریریه
آناهیتا سیفی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Anahita Seifi
Academic member, Allameh Tabataba'i University
Specialist: International law
سیدقاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Ghasem Zamani
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
حسین غلامی
دانشیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Hossein Gholami Doon
Associate Professor, Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
منصور میرسعیدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mansour Mirsaeidi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law
مرتضی ابراهیمی
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Morteza Ebrahimi
Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: political science
مهدیه محمدتقی زاده
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خانواده
Mahdiye Mohammadtaghizade
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Family Law
محمدتقی کرمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Mohammad Taghi karami
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: women Studies
دکتر جعفر سلمان زاده
جعفر سلمان زاده
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Jafar Salmanzadeh
Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Jurisprudence and private law
محمدهادی فضلعلی
مدرس دانشگاه و مستشار دادگاه تجدید نظر
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hadi Fazlali
University lecturer,
Specialist: Private Law
ویراستارفارسی
فاطمه خاکپور
کارشناس ارشد ادبیات و زبان فارسی -دبیر آموزش و پرورش
رشته تخصصی: ادبیات و زبان فارسی
Fatemeh Khakpour
Master of Science,
Specialist: Literature
مدیر اجرایی
بابک سیفی آتشگاه
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Babak Seifi Atashghah
University lecturer,
Specialist: Regional Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶