درباره نشریه
ISSN:
2645-3843
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جواد ساسانی
مدیر مسئول:
جواد ساسانی
سردبیر:
دکتر آناهیتا سیفی
مدیر اجرایی:
بابک سیفی آتشگاه
نشانی:
اردبیل، میدان شریعتی، خیابان آیت الله خامنه ای، پلاک 45، طبقه دوم، واحد چهارم. کدپستی: 5613635516
سایت اختصاصی:
www.aeclrjournal.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
صاحب امتیاز
جواد ساسانی
مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Sasani
University lecturer
Specialist: Private Law
مدیر مسئول
جواد ساسانی
مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Sasani
University lecturer
Specialist: Private Law
سردبیر
دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Anahita Seifi
Academic member
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International law
اعضای تحریریه
دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Anahita Seifi
Academic member
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International law
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر حسین غلامی
استاد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Hossein Gholamidoun

Specialist: Criminal law and criminology
دکتر منصور میرسعیدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mansour Mirsaeidi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law
دکتر مرتضی ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Morteza Ebrahimi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: political science
دکتر مهدیه محمدتقی زاده
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خانواده
Mahdiye Mohammadtaghizade
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Family Law
دکتر محمدتقی کرمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Mohammad Taghi Karami Ghahi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: women Studies
دکتر جعفر سلمان زاده
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Jafar Salmanzadeh
Assistant Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Jurisprudence and private law
دکتر محمدهادی فضلعلی
مدرس دانشگاه و مستشار دادگاه تجدید نظر
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hadi Fazlali
University lecturer
Specialist: Private Law
ویراستارفارسی
فاطمه خاکپور
کارشناس ارشد ادبیات و زبان فارسی -دبیر آموزش و پرورش
رشته تخصصی: ادبیات و زبان فارسی
Fatemeh Khakpour
Master of Science
Specialist: Literature
مدیر اجرایی
بابک سیفی آتشگاه
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Babak Seifi Atashghah
University lecturer
Specialist: Regional Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳