درباره نشریه
ISSN:
2645-3843
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جواد ساسانی
مدیر مسئول:
جواد ساسانی
سردبیر:
دکتر آناهیتا سیفی
مدیر اجرایی:
بابک سیفی آتشگاه
ویراستار فارسی:
فاطمه خاکپور
نشانی:
اردبیل، میدان شریعتی، خیابان آیت الله خامنه ای، پلاک 45، طبقه دوم، واحد چهارم. کدپستی: 5613635516
سایت اختصاصی:
www.aeclrjournal.ir
تلفن همراه:
09354551107
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/05
صاحب امتیاز
جواد ساسانی
وکیل پایه یک دادگستری- مدرس دانشگاه-مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Sasani
University lecturer
Specialist: Private Law
مدیر مسئول
جواد ساسانی
وکیل پایه یک دادگستری- مدرس دانشگاه-مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Javad Sasani
University lecturer
Specialist: Private Law
سردبیر
دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Anahita Seifi
Academic member
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International law
اعضای تحریریه
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر حسین غلامی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Hossein Gholamidoun
Professor, Criminal Law and Criminology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal law and criminology
دکتر منصور میرسعیدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mansour Mirsaeidi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law
دکتر مرتضی ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Morteza Ebrahimi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: political science
دکتر مهدیه محمدتقی زاده
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق خانواده
Mahdiye Mohammadtaghizade
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Family Law
دکتر محمدتقی کرمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Mohammad Taghi Karami Ghahi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: women Studies
دکتر جعفر سلمان زاده
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Jafar Salmanzadeh
Assistant Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Jurisprudence and private law
دکتر محمدهادی فضلعلی
مدرس دانشگاه و مستشار دادگاه تجدید نظر
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hadi Fazlali
University lecturer
Specialist: Private Law
دکتر ولی الله خوش طینت
دانشیار فلسفه (دین شناسی و فرهنگ)
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فلسفه (دین شناسی و فرهنگ) - فقه و حقوق اسلامی
Valiollah Khoshtinat
Associate Professor, Philosophy (Theology and Culture)
Payame Noor University
دکتر جواد صالحی
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل دریاها، حقوق سرمایه گذاری خارجی
Javad Salehi
Associate Professor, Faculty of Law
Payame Noor University
Dmitri Pletnev

دکتر علی عباس حیاتی
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: حقوق
Ali Abbas Hayati
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Low
دکتر زهرا ساعدی

Zahra Saedi

دکتر مجتبی انصاریان
استادیار
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mojtaba Ansarian
Assistant Professor
Specialist: International rights
نجمه رزم خواه

دکتر مسعود خدیمی
دکتر مسعود خدیمی

عطاالله صالحی

ویراستار فارسی
فاطمه خاکپور
کارشناس ارشد ادبیات و زبان فارسی -دبیر آموزش و پرورش
رشته تخصصی: ادبیات و زبان فارسی
Fatemeh Khakpour
Master of Science
Specialist: Literature
مدیر اجرایی
بابک سیفی آتشگاه
مدرس دانشگاه
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Babak Seifi Atashghah
University lecturer
Specialist: Regional Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۰