درباره نشریه
eISSN:
2645-3851
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/04/25
صاحب امتیاز:
دکتر آئیژ عزمی
مدیر مسئول:
دکتر آئیژ عزمی
مدیر اجرایی:
فروغ رضازاده
تلفن همراه:
09123143354
سایت اختصاصی:
www.gahr.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/17
صاحب امتیاز
دکتر آئیژ عزمی
گروه جغرافیایی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Aeizh Azmi
Geography group
Razi University
Specialist: Geography and rural planning
مدیر مسئول
دکتر آئیژ عزمی
گروه جغرافیایی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Aeizh Azmi
Geography group
Razi University
Specialist: Geography and rural planning
اعضای تحریریه
دکتر احمد زنگانه
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: geography and urban planning
Ahmad Zanganeh
Department of Geography and Urban Planning
Kharazmi University
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی
معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران گروه مدیریت جهانگردی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: گروه مدیریت جهانگردی
Mehdi Ramezanzadehlasboyee
Department of Tourism Management
University of Mazandaran
Specialist: Geography and rural planning
دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی
استادیار گروه جغرافیا
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Saeid Reza Akbarian Ronizi
Assistant Professor geography group
University of Shirazu
Specialist: Geography and rural planning
دکتر شهلا چوبچیان
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: توسعه کشاورزی
Shahla Chobchian
Extension and agricultural education group
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural development
بهرام ایمانی
دانشیار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی , دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahram Imani
Associate Professor, Faculty member, Department of Urban and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and Rural planning
دکتر حمدالله سجاسی قیداری
گروه جغرافیا
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamdollah Sojasi Qeidari
geography group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and rural planning
دکتر حجت الله شرفی
دکتر حجت الله شرفی

مدیر اجرایی
فروغ رضازاده
فروغ رضازاده
دانشکده حقوق
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Forogh Rezazadeh
School of Law
Mofid University
Specialist: international law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۳