درباره نشریه
eISSN:
2645-3851
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1397/04/25
صاحب امتیاز:
دکتر آئیژ عزمی
مدیر مسئول:
دکتر آئیژ عزمی
مدیر اجرایی:
فروغ رضازاده
تلفن همراه:
09123143354
سایت اختصاصی:
www.gahr.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/09
صاحب امتیاز
دکتر آئیژ عزمی
گروه جغرافیایی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Aeizh Azmi
Geography group, Razi University
Specialist: Geography and rural planning
مدیر مسئول
دکتر آئیژ عزمی
گروه جغرافیایی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Aeizh Azmi
Geography group, Razi University
Specialist: Geography and rural planning
هیات تحریریه
دکتر احمد زنگانه
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: geography and urban planning
Ahmad Zanganeh
Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر مهدی رمضانزاده لسبویی
گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: گروه مدیریت جهانگردی
Mehdi Ramezanzadeh
Department of Tourism Management, University of Mazandaran
Specialist: Geography and rural planning
دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی
استادیار گروه جغرافیا دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Saeid Reza Akbarian Ronizi
Assistant Professor, geography group, University of Shirazu
Specialist: Geography and rural planning
دکتر شهلا چوبچیان
گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: توسعه کشاورزی
Shahla Chobchian
Extension and agricultural education group, Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural development
دکتر بهرام ایمانی
Bahram گروه برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahram Imani
Imani, rural and urban planning group, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and rural planning
دکتر حمدالله سجاسی قیداری
گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamdollah = Sojasi Qeidari
geography group, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and rural planning
مدیر اجرایی
فروغ رضازاده
فروغ رضازاده
دانشکده حقوق دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Forogh Rezazadeh
School of Law, Mofid University
Specialist: international law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۹