درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/04/01
صاحب امتیاز:
دکتر میلاد فتحی
مدیر مسئول:
دکتر میلاد فتحی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
منیژه ملایی
تلفن:
021-33202487
دورنگار:
021-43857124
021-43857124
سایت اختصاصی:
www.udsj.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/24
صاحب امتیاز
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

مدیر مسئول
دکتر میلاد فتحی

Milad Fathi

اعضای تحریریه
دکتر میترا عظیمی
استادیار گروه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای
دانشگاه علامه طباطبائی
Mitra Azimi
Assistant Professor, urban aand regionla planning department
Allameh Tabataba'i University
دکتر وحیده ابراهیم نیا
استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
Vahide Ebrahimia
Assistant Professor, Urban and Regional Planning and Design, Architecture and Urban Planning Faculty
Shahid Beheshti University
دکتر حسن اسماعیل زاده
استادیار پژوهشکده علوم محیطی، برنامه ریزی و طراحی محیطی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، اکوتوریسم
Hassan Esmaeilzadeh
Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute (ESRI)
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Planning, Ecotourism
دکتر رحیم حیدری چیانه
استادیار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی و توسعه گردشگری، مدیریت تصویر مقصد، جغرافیا
Rahim Heydari Chianeh
Assistant Professor
University of Tabriz
دکتر ابوالفضل قنبری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Ghanbari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and City planning
دکتر وحید بیگدلی راد
استادیار واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری ومنطقه ای
Vahid Bigdeli Rad
Assistant Professor Qazvin Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Urban and regional planning
دکتر محمد فرخ زاد
استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Farrokhzad
Assistant Professor, Architecture
Golestan University
Specialist: Architecture
دکتر بهمن صحنه
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای دانشگاه گلستان
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahman Sahneh
Assistant Professor, Geography and Rural Planning, Department of Geography, Golestan University
Golestan University
Specialist: Geography and Rural Planning
بهرام ایمانی
دانشیار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی , دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahram Imani
Associate Professor, Faculty member, Department of Urban and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and Rural planning
دکتر حبیب الله فصیحی

دانشگاه خوارزمی
Habibollah Fasihi

Kharazmi University
دکتر علیرضا محمدی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
Ali Reza Mohammadi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and urban and rural planning
دکتر مژگان طاهری تفتی

دانشگاه تهران
Mojgan Taheri Tafti

University of Tehran
مدیرداخلی
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰