درباره نشریه
eISSN:
2645-3614
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1397/04/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید جلیل حسینی
سردبیر:
دکتر سید جلیل حسینی
مدیر اجرایی:
سمیرا شریعت پناهی
مسئول اشتراک:
سمیرا شریعت پناهی
تلفن:
021-22712234
دورنگار:
021-22716383
نشانی:
تهران، تجریش، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، کدپستی: 1989934148
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/mhj
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/12
مدیر مسئول
دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Anders Abrahamsson
Anders Abrahamsson

Specialist: Urology
Walter Artibani
Walter Artibani
Professor
Specialist: Urology
دکتر علیرضا استقامتی
استاد مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Esteghamati
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسین بهاروند
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی، سلولهای بنیادی و زیست شناسی رشد
Hosein Baharvand
Professor
Specialist: Biology, Stem Cells and Developmental Biology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر سید یوسف حسینی
دکتر سید یوسف حسینی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادراری)
Seyed Yoosof Hosseini
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology (Kidney & Urinary Tract Surgery)
Raja Khauli
Raja Khauli

Specialist: Urology
Nikolaos Sofikitis
Nikolaos Sofikitis

Specialist: Urology
دکتر فاضل شکری
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی پزشکی
Fazel Shokri
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Immunology
دکتر سعید عسگری
دکتر سعید عسگری
استاد تحقیقات اندودنتیک
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Saeed Asgary
Professor Endodontic Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر حمید علوی مجد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hamid Alavi Majd
Professor School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر میرداوود عمرانی
استاد گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mir Davood Omrani
Professor Department of Genetics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر افشین مرادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Afshin Moradi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
دکتر محمداسماعیل مطلق
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Ismail Motlagh
Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر مهدی نعمت بخش
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی، فیزیولوژی
Mehdi Nemat Bakhsh
Professor Department of Physiology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Engineering, Physiology
Manfred Wirth
Manfred Wirth

Specialist: Urology and Head
دکتر محمود یوسفی فرد
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmoud Yousefifard
Assistant Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
مدیر اجرایی
سمیرا شریعت پناهی

Samira Shariat Panahi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴