درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بهنام کبیری
مدیر مسئول:
بهنام کبیری
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
منیژه ملایی
تلفن:
026-34436959
021-33202487
نشانی:
کرج، بلوار امام خمینی (باغستان)، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد1
سایت اختصاصی:
www.trsd.ir
دورنگار:
021-43857124
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/12
صاحب امتیاز
بهنام کبیری
بهنام کبیری

مدیر مسئول
بهنام کبیری
بهنام کبیری

اعضای تحریریه
دکتر غلام حسن جعفری
دانشیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی
Gholam Hasan Jafari
Associate Professor, geography
University of Zanjan
Specialist: Geography
دکتر ابوالفضل قنبری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Ghanbari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and City planning
دکتر حسین کریم زاده
دانشیار برنامه ریزی روستایی
دانشگاه تبریز
Hosein Karimzadeh
Associate Professor, Rural planning
University of Tabriz
دکتر حسین نظم فر
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Hossein Nazmfar
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Urban geography
دکتر علیرضا محمدی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
Ali Reza Mohammadi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and urban and rural planning
دکتر بهار بیشمی
عضو هیئت علمی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: گردشگری پایدار
Bahar Bishami
Faculty member
دکتر لیلا حبیبی
دکتر لیلا حبیبی

دکتر سجاد باغبان ماهر
استادیار موزه و گردشگری
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
Sajjad Baghban Maher
Assistant Professor, Museum and Tourism
Isfahan University of Art
Specialist: Comparative and Analytical History of Islamic Art
دکتر مصطفی عمادزاده
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
Mostafa Emadzadeh
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economic, Economic Development and Planning
دکتر بنفشه ماستری فراهانی

Banafsheh Mastery Farahani

دکتر محمد حقیقی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
دکتر حسن کارنامه حقیقی
استادیار
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Karnameh Haghighi
Assistant Professor
Sheikh Bahaei University
Specialist: Management
بهرام ایمانی
دانشیار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی , دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahram Imani
Associate Professor, Faculty member, Department of Urban and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and Rural planning
دکتر علیرضا مقدسی
استادیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت- مدیریت سیستم ها
Alireza Moghaddasi
Assistant Professor, Manangement Department, Accounting and Manangement College
Imam Reza International University
Specialist: Management - Systems management
دکتر علیرضا نوری
دکتر علیرضا نوری

مدیرداخلی
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲