درباره نشریه
ISSN:
2645-4475
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
منیژه ملایی
مدیر مسئول:
منیژه ملایی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
مهرداد فتحی
مدیرداخلی:
محدثه ملایی
تلفن:
021-33202487
026-34436959
نشانی:
کرج، بلوار امام خمینی (باغستان)، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد1
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
www.asscs.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/17
صاحب امتیاز
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

مدیر مسئول
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

مدیرداخلی
محدثه ملایی
محدثه ملایی

اعضای تحریریه
دکتر محمد امیرپناهی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Amirpanahi
Faculty member
Allameh Tabataba'i University
دکتر غلامرضا لطیفی
استاد تمام برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Gholam Reza Latifi
Full Professor, Associate Professor Department of Social,Urban and Regional Planning Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning, Urban & Regional Planning, Urban Management
دکتر فاروق امین مظفری

دانشگاه تبریز
Farough amin Mozaffari

University of Tabriz
دکتر خدیجه اسدی سروستانی
استادیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Khadijeh Asadi Sarvestani
Assistant Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Demographics
دکتر محمدرضا حسنی
استادیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
Mohammad Reza Hasani

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: sociology
دکتر مهدی معینی
استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehdi Moeini
Assistant Professor, department of social sciences
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: sociology
دکتر عبدالرسول حسنی فر
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فلسفه، فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، انددیشه سیاسی
Abdolrasool Hasanifar
Associate Professor, political Science
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: political science, Philosophy, political philosophy, political sociology, political th, political thought
مدیر اجرایی
مهرداد فتحی
مهرداد فتحی

Mehrdad Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰