درباره نشریه
ISSN:
2588-4735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر پاکزاد آزادخانی
مدیر مسئول:
دکتر پاکزاد آزادخانی
سردبیر:
دکتر سعید ملکی
مدیر اجرایی:
مهندس سامیه آزادخانی
مدیرداخلی:
مهندس زهرا عبداللهی پور
ویراستار فارسی:
طیبه اکبری
ویراستار انگلیسی:
طیبه اکبری
سایت اختصاصی:
www.utojournals.ir
تلفن همراه:
09188415578
نشانی:
ایلام، کدپستی:6931776331
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/15
صاحب امتیاز
دکتر پاکزاد آزادخانی
استادیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Pak Zad Azad Khani
Assistant Professor
Specialist: Urban planning
مدیر مسئول
دکتر پاکزاد آزادخانی
استادیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Pak Zad Azad Khani
Assistant Professor
Specialist: Urban planning
سردبیر
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
اعضای تحریریه
دکتر پاکزاد آزادخانی
استادیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Pak Zad Azad Khani
Assistant Professor
Specialist: Urban planning
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
دکتر ماریا کردجمشیدی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: معماری
Maria Kord Jamshidi
Assistant Professor
University of Mazandaran
Specialist: Architecture
دکتر محمد سلاورزی زاده
استادیار برنامه ریزی شهری، گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Momammad Salavarzizadeh
Assistant Professor, Urban Planning, Department of Architectural Engineering, Engineering Faculty
University of Ilam
Specialist: urban and regional planning
دکتر حجت شیخی
استادیار
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامهریزی شهری
Hojjat Sheykhi
Assistant Professor
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر جمال خداکرمی
دانشیار گروه معماری
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: بهینه سازی انرژی در ساختمان، آسایش حرارتی، گرما، آلودگی و پراکنش ذرات در محیط شهری
Jamal Khodakarami
Associate Professor, Architectural department
University of Ilam
Specialist: Energy efficiency in building, Thermal comfort, Heat, pollutants and particles distribution in urban environment
دکتر علیرضا پنجستونی
استادیار
رشته تخصصی: عمران سازه
Ali Panjestooni
Assistant Professor
Specialist: Civil Structures
دکتر سهراب قائدی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Sohrab Ghaedi
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Climatology
دکتر نازنین نصراللهی
دانشیار
رشته تخصصی: معماری
Nazanin Nasrollahi
Associate Professor
Specialist: Architecture
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
دکتر اکبر اصغری زمانی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامهریزی شهری
Akbar Asghari Zamani
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر داریوش رحیمی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: هیدرواقلیم
Daryoosh Rahimi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Hydrochloride
دکتر عباس علیپور
دکتر عباس علیپور
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Abbas Alipoor
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
ویراستار فارسی
طیبه اکبری
دانشجو
رشته تخصصی: مدیریت جهانگردی ، شهرسازی
Tayebeh Akbari

Specialist: Tourism Management, urbanism
ویراستار انگلیسی
طیبه اکبری
دانشجو
رشته تخصصی: مدیریت جهانگردی ، شهرسازی
Tayebeh Akbari

Specialist: Tourism Management, urbanism
مدیر اجرایی
مهندس سامیه آزادخانی

Samieh Azad Khani

مدیرداخلی
مهندس زهرا عبداللهی پور

Zahra Abdollahi Poor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰