درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا دل افکار
سردبیر:
دکتر محمدعلی آذرشب
مدیرداخلی:
مهدیه کوشا
سایت اختصاصی:
anb.journals.pnu.ac.ir
تلفن:
021-88910055
نشانی:
تهران، خیابان نجات الهی، نبش سپند، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، ساختمان اداری،طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/17
مدیر مسئول
دکتر علیرضا دل افکار
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه پیام نور
Alireza Delafkar
Associate Professor, o
Payame Noor University
سردبیر
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر محمدهادی امین ناجی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث و نهج البلاغه دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، نهج البلاغه
Muhammad Hadi Amin Naji
Full Professor, Quranic sciences & Hadith, Theology
Payame Noor University
Specialist: Quranic sciences & Hadith
دکتر مهدی ایزدی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mehdi Eizadi
Professor
University of Urmia
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر علیرضا دل افکار
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه پیام نور
Alireza Delafkar
Associate Professor, o
Payame Noor University
دکتر جعفر نکونام
استاد تمام
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ناصر محمدی
استاد تمام فلسفه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فلسفه و کلام و تفسیر
Naser Mohammadi
Full Professor, philosophy
Payame Noor University
دکتر قاسم فائز
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ghasem Faez
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic literature
دکتر عزت ملاابراهیمی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ezzat Molla Ebrahimi
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literatur
مدیرداخلی
مهدیه کوشا

Mahdieh Kousha

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۸