درباره نشریه
ISSN:
2645-7202
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/04/01
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
تلفن همراه:
09132545070
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/25
صاحب امتیاز
دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی

مدیر مسئول
دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی

اعضای تحریریه
دکتر محمد امیدپناه
دکتر محمد امیدپناه

دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی

دکتر محمدرضا بازافکن
دکتر محمدرضا بازافکن

دکتر حمیدرضا بیگ زاده
دکتر حمیدرضا بیگ زاده

دکتر مصطفی علی نقی زاده

دکتر مهدی صادق احمدی
استادیار معماری و شهرسازی
دانشگاه فنی و حرفه ای
رشته تخصصی: معماری، حفاظت معماری
Mahdi Sadeghahmadi
Assistant Professor, Architecture and Urban Planning
Technical and Vocational University
Specialist: Architecture, Architectural Conservation
مهندس سید علی حسینی شریف
مهندس سید علی حسینی شریف

حسین سبحانی
حسین سبحانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵