درباره نشریه
ISSN:
2645-4262
eISSN:
2645-5242
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/06/05
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر ساسان زارع
سردبیر:
دکتر روح الله تولایی
مدیرداخلی:
محمدمهدی مجتهدی
تلفن:
021-74188280
دورنگار:
021-74188274
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ، مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش
سایت اختصاصی:
jkm.ihu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/27
مدیر مسئول
دکتر ساسان زارع
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت
Sasan Zare
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Management
سردبیر
دکتر روح الله تولایی
استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت دانش، مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی
Rouhollah Tavallaee
Associate Professor Faculty of Management and Planning
Imam Hossein University
Specialist: Knowledge Management, Knowledge Management and Islamic Management Studies
اعضای تحریریه
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر پیمان اخوان
استاد تمام دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت دانش، نوآوری، بلاکچین و کریپتوکارنسی
Peyman Akhavan

Specialist: Knowledge management, Innovation, Blockchain, Industrial engineering
دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر عباس چهاردولی
دانشیار مدیریت استراتژیک
عالی ملی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Abbas Chahardoli
Associate Professor, strategic management
عالی ملی
Specialist: Strategic Management
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Reza Hasani Ahan Gar
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر علی فرهی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت راهبردی
Ali Farrahi

Specialist: Organization Culture, Strategic Management, Organization Behavior, Public Management
دکتر شعبان الهی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Shaban Elahi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر آمنه خدیور
دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و افتصاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ameneh Khadivar
Associate Professor, Management department
University of Alzahra
Specialist: Systems Management
دکتر سید محمد مقیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی، مدیریت علوم رفتاری
Seyed Mohammad Moghimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Public Administration, Entrepreneurship, Islamic Management, Behavioral Sciences Management
دکتر غلامحسین نیکوکار
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت
Gholam Hosein Nikoo Kar
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Imam Hossein University
Specialist: Management
دکتر وجه الله قربانی زاده
استاد تمام گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها، مدیریت دولتی، روش شناسی تحقیق
Vajhollah Ghorbanizadeh
Full Professor, Public Administration
Allameh Tabataba'i University
Specialist: System Management, Public Administration, Research Methodology
مسلم باقری

مدیرداخلی
محمدمهدی مجتهدی
محمدمهدی مجتهدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳