درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1397/04/24
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول:
کاظم غریب آبادی
سردبیر:
دکتر علی غلامی
مدیرداخلی:
محمدمیثم نداف پوراصلی
با همکاری:
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
تلفن:
021-88082414
دورنگار:
021-88082414
صندوق پستی:
159-14655
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام | مدیریت علمی و تحریریه: دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/23
مدیر مسئول
کاظم غریب آبادی
کاظم غریب آبادی
سردبیر
علی غلامی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali Gholami
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Law, Imam Sadiq University
Specialist: Criminal Law and Criminology
هیات تحریریه
حمید بهرامی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Bahrami
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Private law
دکتر محمدجواد لاریجانی
محمدجواد لاریجانی
Mohammad Javad Larijani
عباسعلی کدخدایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor, University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
سیدفضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
سیدقاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Ghasem Zamani
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
محسن اسماعیلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Esmaeeli
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
علی غلامی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali Gholami
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Law, Imam Sadiq University
Specialist: Criminal Law and Criminology
رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs, دانشکده روابط بين الملل,
Specialist: International Relations, International rights
توکل حبیب زاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Law, Imam Sadiq University
دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
سیدمحمدمهدی غمامی
کاظم غریب آبادی
کاظم غریب آبادی
ویراستارفارسی
علیرضا نورآبادی
علیرضا نورآبادی
مدیرداخلی
محمدمیثم نداف پوراصلی
محمدمیثم نداف پوراصلی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶