درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/04/24
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
کاظم غریب آبادی
سردبیر:
دکتر علی غلامی
مدیرداخلی:
محمدمیثم نداف پوراصلی
با همکاری:
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
تلفن:
021-88082414
دورنگار:
021-88082414
صندوق پستی:
159-14655
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام | مدیریت علمی و تحریریه: دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/23
مدیر مسئول
کاظم غریب آبادی
کاظم غریب آبادی

سردبیر
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

اعضای تحریریه
دکتر حمید بهرامی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Bahrami
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Private law
دکتر محمدجواد لاریجانی

Mohammad Javad Larijani

دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد
Hossein Mirmohammadsadeghi

دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر محسن اسماعیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili

University of Tehran
Specialist: law
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار مدیر گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor
دکتر سید محمدمهدی غمامی

کاظم غریب آبادی
کاظم غریب آبادی

ویراستارفارسی
علیرضا نورآبادی
علیرضا نورآبادی

مدیرداخلی
محمدمیثم نداف پوراصلی
محمدمیثم نداف پوراصلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶