درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397/04/24
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدمهدی غمامی
سردبیر:
دکتر خیرالله پروین
مدیرداخلی:
محمدحمید شهریور
تلفن:
021-88082414
دورنگار:
021-88082414
صندوق پستی:
159-14655
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ، کدپستی: 1465943681
سایت اختصاصی:
hcr.isu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/25
مدیر مسئول
دکتر سید محمدمهدی غمامی

سردبیر
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
دکتر احمد مومنی راد
استادیار دانشکده حقوق و علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ahmad Momeni Rad
Faculty of Law and Science
University of Tehran
Specialist: International rights
مسعود راعی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
دکتر سید قاسم زمانی
استاد تمام حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل - حقوق بشر
Ghasem Zamani
Full Professor, International Law, Public and International Law Department
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Law & Human Rights
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق، حقوق خصوصی، حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili
Associate Professor, law andpolitical science
University of Tehran
Specialist: law
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار حقوق
دانشگاه امام صادق
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor, law
کاظم غریب آبادی

مدیرداخلی
محمدحمید شهریور
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق رسانه
Mohammad Hamid Shahrivar
Masters Student, Public Law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶