درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1395/07/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر علی غلامی
سردبیر:
دکتر محمدهادی همایون
مدیرداخلی:
هادی غیاثی فتح آبادی
تلفن:
021-88094001
صندوق پستی:
159-14655
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات. ، کدپستی: 1465943681
سایت اختصاصی:
lcc.journals.isu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/13
مدیر مسئول
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

سردبیر
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Manuchehr Tabatabai Motameni
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد
Hossein Mirmohammadsadeghi

دکتر محسن اسماعیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و علوم حوزوی
Mohsen Esmaeili

University of Tehran
Specialist: law
دکتر علی غلامی

Ali Gholami

دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
سعید محسنی
سعید محسنی

دکتر سید محمدمهدی قبولی درافشانی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اداری و اقتصادی - حقوق
Saeyyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshani
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Administrative and Economic Sciences - Law
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار مدیر گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor
دکتر سید محمدمهدی غمامی

ویراستارفارسی
علیرضا نورآبادی
علیرضا نورآبادی

مدیرداخلی
هادی غیاثی فتح آبادی
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
Hadi Ghiasi Fathabadi
Phd Student, Culture and communication
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲