درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1395/07/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر ناصر باهنر
سردبیر:
دکتر محمدهادی همایون
مدیرداخلی:
هادی غیاثی فتح آبادی
تلفن:
021-88094001
صندوق پستی:
159-14655
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات. ، کدپستی: 1465943681
سایت اختصاصی:
lcc.isu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/16
مدیر مسئول
دکتر ناصر باهنر
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Nasser Bahonar
Associate Professor, d
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
سردبیر
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
اعضای تحریریه
دکتر حسینعلی سعدی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Hossein Ali Saadi
Associate Professor
Specialist: Islamic Jurisprudence
دکتر محمدهادی همایون
رئیس پژوهشگاه هنر
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر موسی نجفی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فرهنگ و تمدن اسلامی
Moosa Najafi
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Political Science, Culture and Islamic Civilization
دکتر ناصر باهنر
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Nasser Bahonar
Associate Professor, d
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
دکتر عبدالحسین کلانتری
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolhossain Kalantari
Associate Professor Social Sciences Department
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر وحید خاشعی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Vahid Khashei
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت بازرگاني
مدیرداخلی
هادی غیاثی فتح آبادی
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات
تهران
Hadi Ghiasi Fathabadi
Phd Student, Culture and communication
تهران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸